Avast AntiTrack Premium — wprowadzenie

Avast AntiTrack Premium to aplikacja do ochrony prywatności. Zabezpiecza ona Twoją tożsamość przed najnowszymi metodami śledzenia online i chroni prywatność Twojego systemu. Po zainstalowaniu aplikacji Avast AntiTrack Premium i aktywowaniu subskrypcji zapoznaj się z sekcjami tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji Avast AntiTrack Premium.

Włączanie rozszerzeń przeglądarki

Po pierwszym uruchomieniu aplikacja Avast AntiTrack Premium automatycznie sprawdza obecność przeglądarek Google Chrome, Mozilla FirefoxOpera na komputerze. Dla każdej wykrytej przeglądarki zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie rozszerzenia Avast AntiTrack. Jeśli pominiesz ten krok lub chcesz zainstalować rozszerzenie później, skorzystaj z instrukcji podanych w następującym artykule:

Rozszerzenie przeglądarki Avast AntiTrack Premium jest automatycznie instalowane i włączane w przeglądarkach Internet ExplorerMicrosoft Edge.

Poprawa wyniku ochrony prywatności

Program Avast AntiTrack Premium obejmuje kilka składników, które współdziałają ze sobą, by chronić Twoją prywatność. Na ekranie Stan ochrony prywatności jest widoczny wynik ochrony prywatności, który wskazuje, w jakim stopniu jest obecnie chroniona Twoja prywatność. Wynik ochrony prywatności jest najlepszy, gdy wszystkie składniki są włączone. Aby poprawić wynik ochrony prywatności:

 1. Upewnij się, że znajdujesz się na ekranie Stan ochrony prywatności, a następnie kliknij opcję Popraw mój wynik.
 2. Na karcie Wynik ochrony prywatności jest widoczny bieżący stan każdego ze składników. Składniki można włączyć i zmodyfikować w celu poprawy wyniku ochrony prywatności. Stany są oznaczone kolorami:
  • Czerwony: poważne problemy, które uniemożliwiają programowi Avast AntiTrack Premium ochronę Twojej prywatności.
  • Żółty: sugestie dotyczące poprawienia poziomu prywatności.
  • Zielony: składniki włączone lub skonfigurowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności.
  Kliknij panel składnika, aby go włączyć lub zmodyfikować jego ustawienia.
 3. Po włączeniu składnika lub zmodyfikowaniu jego ustawień kliknij opcję Stan ochrony prywatności na panelu z lewej strony, aby zobaczyć poprawiony wynik ochrony prywatności.

Konfiguracja ustawień prywatności systemu Windows

Twój system operacyjny Windows ma wiele ustawień dotyczących prywatności, które program Avast AntiTrack Premium może zoptymalizować i monitorować pod kątem zwiększenia prywatności. Aby dostosować zalecane ustawienia w celu zapewnienia najlepszej ochrony prywatności systemu:

 1. Wybierz pozycję Prywatność systemu w panelu po lewej stronie i kliknij opcję Rozpocznij.
 2. Zalecane ustawienia dzielą się na trzy grupy:
  • Chroń mogą prywatność przed moim systemem: wybór tej opcji uniemożliwia systemowi Windows gromadzenie danych na temat sposobu, w jaki korzystasz ze swojego komputera.
  • Zapewnij prywatność moich danych: wybór tej opcji uniemożliwia systemowi Windows, innym aplikacjom oraz osobom trzecim gromadzenie danych na temat Twoich zdjęć, muzyki i innych plików multimedialnych przechowywanych na Twoim komputerze.
  • Ukryj mnie przed wzrokiem hakerów: wybór tej opcji uniemożliwia hakerom uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych na kontach na komputerze.
  Kliknij pozycję Konfiguruj obok grupy, aby dostosować jej opcje prywatności.
 3. Domyślnie włączone są wszystkie opcje prywatności. Aby wyłączyć opcję prywatności, kliknij znajdujące się obok niej pole, aby usunąć zaznaczenie. Następnie kliknij pozycję Zapisz.
 4. Powtórz kroki 2 i 3 opisane powyżej dla pozostałych grup prywatności systemu. Następnie kliknij pozycję Zastosuj zmiany i uruchom ponownie komputer.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
Zalecamy zapisanie pracy i wyłączenie wszelkich działających programów przed ponownym uruchomieniem komputera.

Ustawienia prywatności systemu zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu komputera. Teraz Avast AntiTrack Premium aktywnie monitoruje ustawienia prywatności systemu i powiadamia Cię o wszelkich zmianach wprowadzanych bez Twojej zgody.

Próby monitorowania śledzenia

Program Avast AntiTrack Premium umożliwia obserwowanie zdarzeń blokowania prób śledzenia oraz poznawanie witryn, które próbują Cię śledzić. Na ekranie Stan ochrony prywatności jest widoczny przegląd następujących informacji:

 • Aktywność związana ze śledzeniem: data i godzina ostatnich prób śledzenia, witryny, które Cię śledziły, a także Źródło śledzenia.
 • Najczęściej odwiedzane śledzące witryny internetowe: witryny, które najczęściej próbowały Cię śledzić.
 • Łączna liczba zablokowanych prób śledzenia: łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez aplikację Avast AntiTrack Premium od czasu jej zainstalowania.

Aby wyświetlić pełny widok Historia śledzenia, kliknij Raporty na panelu z lewej strony i wybierz kartę Historia śledzenia.

Monitorowanie zmian cyfrowych śladów

Program AntiTrack Premium nieustannie zmienia Twoje cyfrowe ślady według losowego harmonogramu, aby chronić Twoją tożsamość online. Aby wyświetlić rejestr zmian Twoich cyfrowych śladów:

 1. Kliknij Raporty w panelu po lewej stronie.
 2. Wybierz kartę Zmiany odcisku palca, aby wyświetlić liczbę zmian swoich cyfrowych śladów i czas wprowadzenia tych zmian.

Czyszczenie plików cookie

Pliki cookie to zapisywane w Twojej przeglądarce przez witryny internetowe, programy śledzące i firmy zewnętrzne pliki, które umożliwiają rejestrowanie Twoich działań online. Aby skonfigurować regularne czyszczenie plików cookie w przeglądarkach przez program Avast AntiTrack Premium w celu ochrony Twojej prywatności online:

 1. Kliknij Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 2. Użyj menu rozwijanego Czyszczenie cookie obok wybranej przeglądarki, aby wybrać częstotliwość czyszczenia plików cookie.

Od tej chwili pliki cookie w wybranej przeglądarce będą regularnie czyszczone automatycznie.

Aby zapobiec czyszczeniu plików cookie z niektórych witryn:

 1. Kliknij Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 2. Kliknij opcję Otwórz białą listę.
 3. Zaznacz „popularne” witryny w menu rozwijanym... ...lub kliknij pole tekstowe, wpisz adres URL (na przykład www.przyklad.com) i kliknij opcję Dodaj.

Wybrane witryny zostaną wykluczone z czyszczenia plików cookie i zostaną wpisane na białą listę.

Czyszczenie danych przeglądania

Dane przeglądania to informacje często zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzin w witrynach internetowych. Program Avast AntiTrack Premium umożliwia określenie typów danych przeglądania, które mają zostać usunięte:

 1. Kliknij Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 2. Kliknij przycisk Wyczyść dane obok wybranej przeglądarki.
 3. Zaznacz typy danych przeglądania, które chcesz usunąć (lub zaznacz Wybierz wszystko).
 4. Opcjonalnie zaznacz Zapisz moje ustawienia, aby program Avast AntiTrack Premium zapamiętał preferowane wybory dla wszystkich przeglądarek za każdym razem, gdy klikniesz Wyczyść dane.
 5. Kliknij opcję Wyczyść zaznaczone dane.

Wybrane dane przeglądania zostaną usunięte z wybranej przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami programu Avast AntiTrack Premium

Kliknij Ustawienia w lewym dolnym rogu interfejsu, aby zmodyfikować ustawienia programu Avast AntiTrack Premium:

 • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie następujących ustawień:
  • Włącz wykrywanie śledzenia (domyślnie włączone): umożliwia dokonywanie przez program Avast AntiTrack Premium zapisów w rejestrze działań śledzenia. Po wyłączeniu tego ustawienia przeglądarka pozostanie chroniona, ale program Avast AntiTrack Premium nie będzie zbierał danych podczas prób śledzenia.
  • Pokazuj powiadomienia o zmianie odcisku palca: wyświetla powiadomienie o każdej zmianie cyfrowych śladów.
  • Uruchamiaj Avast AntiTrack po uruchomieniu komputera (domyślnie włączone): powoduje automatyczne uruchamianie programu Avast AntiTrack Premium po włączeniu komputera.
  • Minimalizuj program AntiTrack Premium po uruchomieniu: minimalizuje interfejs programu Avast AntiTrack Premium po uruchomieniu.
  • Zezwalaj na filtrowanie ruchu HTTPS na potrzeby wykrywania śledzenia (domyślnie włączone): umożliwia programowi Avast AntiTrack Premium sprawdzanie ruchu HTTPS pod kątem prób śledzenia.
 • Użyj menu rozwijanych, aby zmodyfikować następujące ustawienia:
  • Powiadamiaj mnie o zablokowanych próbach śledzenia: definiuje częstotliwość wyświetlania powiadomień o zablokowanych próbach śledzenia. Wybierz Nigdy, aby wyłączyć powiadomienia.
  • Wybierz język: kliknij preferowany język i kliknij Tak, aby potwierdzić.
 • Na ekranie ustawień można także wyświetlić:
  • Stan subskrypcji: wyświetla Kod aktywacyjny.
  • Aktualizacje: wyświetla bieżącą wersję programu i informację, czy jest ona aktualna. Jeśli sądzisz, że Twoja wersja programu może nie być aktualna, kliknij Sprawdź aktualizacje, aby pobrać i uruchomić najnowszą wersję programu Avast AntiTrack Premium.
 • Avast AntiTrack Premium 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami