Avast AntiTrack — wprowadzenie

Avast AntiTrack to aplikacja do ochrony prywatności, która zabezpiecza tożsamość użytkownika przed najnowszymi metodami śledzenia online.

W tym artykule przyjęto założenie, że program Avast AntiTrack został już zainstalowany i aktywowany na urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następujących artykułach:

Otwieranie programu Avast AntiTrack

Otwórz aplikację Avast AntiTrack, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Kliknij dwukrotnie ikonę Avast AntiTrack Premium na pulpicie systemu Windows.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę programu Avast AntiTrack w obszarze powiadomień na pasku zadań.
 • Kliknij ikonę Avast AntiTrack na pasku menu Apple i wybierz opcję Pokaż Avast AntiTrack.
 • Kliknij kolejno opcje Idź ▸ Aplikacje na pasku menu Apple, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast AntiTrack.

Zapoznanie z pulpitem nawigacyjnym

Na ekranie Pulpit nawigacyjny są wyświetlane następujące informacje:

 1. Ochrona cyfrowego odcisku palca: Bieżący stan ochrony przeglądarki. Jeśli stan ma wartość Wyłączone, zalecamy włączenie rozszerzenia przeglądarki Avast AntiTrack w przynajmniej jednej zainstalowanej przeglądarce.
 2. Wynik ochrony prywatności: Bieżący wynik ochrony prywatności, który można poprawić, włączając więcej funkcji dostępnych w programie Avast AntiTrack.
 3. Dane przeglądania: Data wyczyszczenia danych przeglądarki oraz liczba elementów wyczyszczonych podczas podanej sesji.
 4. Łączna liczba plików cookie: Łączna liczba plików cookie wyczyszczonych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.
 5. Najnowsza aktywność związana ze śledzeniem: Ostatnie próby śledzenia wykryte przez program Avast AntiTrack. Klikaj strzałki, by zmienić widok, lub kliknij polecenie Wyświetl pełny raport, aby wyświetlić wszystkie próby śledzenia.
 6. Najczęściej odwiedzane śledzące witryny internetowe: 5 stron internetowych, które najczęściej podejmowały próby śledzenia.
 7. Łączna liczba zablokowanych prób śledzenia: Łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez program Avast AntiTrack od momentu jego aktywowania.

Sprawdzanie wyniku ochrony prywatności

Po otwarciu programu Avast AntiTrack zobaczysz jego pulpit nawigacyjny z wynikiem ochrony prywatności, który określa skuteczność konfiguracji aplikacji w zakresie ochrony prywatności.

Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę Avast AntiTrack, aby otworzyć tę aplikację.

Aplikacja wyświetli ekran Stan ochrony prywatności. Może zostać wyświetlony jeden z poniższych stanów:

 • Zabezpieczono przed śledzeniem: Ochrona prywatności jest włączona.
 • Wstrzymano ochronę: Ochrona prywatności jest aktualnie wyłączona, ponieważ aktywne jest połączenie z inną usługą VPN. Odłącz sieć VPN, aby ponownie uruchomić ochronę prywatności.
 • Można Cię śledzić online: Ochrona prywatności jest aktualnie wyłączona. Aby włączyć ochronę przeglądarki przed śledzeniem, wybierz pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego) i naciśnij szary (WYŁ.) suwak obok opcji Chroń swoją prywatność, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Na ekranie Stan ochrony prywatności dostępne są również następujące informacje:

 • Zablokowane próby śledzenia: Łączna liczba prób śledzenia zablokowanych przez program Avast AntiTrack.
 • Zmieniono odcisk palca: Data i godzina, kiedy program Avast AntiTrack ostatnio zmienił Twój cyfrowy odcisk palca, oraz liczba zablokowanych plików śledzących od momentu ostatniej zmiany odcisku palca.

Aby poprawić wynik ochrony prywatności, przejrzyj pięć kafelków składników na pulpicie nawigacyjnym aplikacji. Kolory kafelków oznaczają bieżący stan składników:

 • Czerwone kafelki: składniki, które nie zostały w pełni włączone i uniemożliwiają programowi Avast AntiTrack ochronę prywatności.
 • Żółte kafelki: składniki, które można skonfigurować w celu poprawy ochrony prywatności.
 • Zielone kafelki: składniki już włączone i skonfigurowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności.

Aby poprawić wynik ochrony prywatności, wybierz kolejno pozycje RaportyWynik ochrony prywatności.

Wyświetl stan każdego składnika:

 • Stany w kolorze czerwonym: Problemy, które uniemożliwiają programowi Avast AntiTrack ochronę Twojej prywatności online.
 • Stany w kolorze zielonym: Składniki włączone lub skonfigurowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności online.

Wynik ochrony prywatności jest najlepszy, gdy wszystkie składniki są włączone, a biała lista — pusta.

Ochrona przeglądarek

Kafelek Ochrona przeglądarki pozwala włączyć lub wyłączyć rozszerzenie przeglądarki Avast AntiTrack. Kafelek może mieć kolor czerwony lub żółty, jeśli rozszerzenie przeglądarki jest wyłączone w wielu przeglądarkach.

Ekran Przeglądarki pozwala włączyć lub wyłączyć rozszerzenie przeglądarki Avast AntiTrack:

Aby włączyć lub wyłączyć ochronę przeglądarki dla określonej przeglądarki:

 1. Wybierz kafelek Ochrona przeglądarki.
 2. Wybierz pozycję Przeglądarki w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij suwak obok wybranej przeglądarki:
  • Włączanie rozszerzenia przeglądarki: kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
  • Wyłączenie rozszerzenia przeglądarki: kliknij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na czerwony (WYŁ.).
Jeśli musisz zainstalować rozszerzenie Avast AntiTrack dla przeglądarki, zapoznaj się z następującym artykułem:

Ochronę prywatności można włączyć lub wyłączyć dla każdej przeglądarki na urządzeniu:

 1. Wybierz pozycję Przeglądarki w panelu dolnym.
 2. Naciśnij suwak obok wybranej przeglądarki:
  • Włącz: Kliknij biały suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
  • Wyłącz: Kliknij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.).
Przy pierwszym włączeniu ochrony prywatności dla przeglądarki jest wyświetlany monit o udzielenie uprawnień dostępu do przeglądarki dla programu Avast AntiTrack.

Czyszczenie plików cookie i danych przeglądarki

Kafelek Czyszczenie przeglądarki na pulpicie nawigacyjnym programu Avast AntiTrack umożliwia zaplanowanie automatycznego czyszczenia plików cookie w przeglądarkach i natychmiastowe czyszczenie zapisanych danych przeglądarki.

Ekran Moje ślady umożliwia zaplanowanie automatycznego czyszczenia plików cookie w przeglądarkach i natychmiastowe czyszczenie zapisanych danych przeglądarki.

Planowanie czyszczenia plików cookie

Pliki cookie to zapisywane w Twojej przeglądarce przez strony internetowe, programy śledzące i firmy zewnętrzne pliki, które umożliwiają rejestrowanie Twoich działań online.

Aby zaplanować regularne czyszczenie plików cookie dla każdej przeglądarki:

 1. Wybierz kafelek Czyszczenie przeglądarki.
 2. Wybierz pozycję Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij menu rozwijane Zaplanowane czyszczenie plików cookie obok wybranej przeglądarki i wybierz częstotliwość czyszczenia plików cookie.
 4. Kliknij menu rozwijane obok wybranej przeglądarki, aby wybrać częstotliwość czyszczenia plików cookie.
W celu wyczyszczenia plików cookie z przeglądarki należy ją zamknąć. Jeśli w zaplanowanym czasie czyszczenia plików cookie dana przeglądarka jest otwarta, zostanie wyświetlone powiadomienie z sugestią, aby zamknąć przeglądarkę.
Przed ustawieniem harmonogramu czyszczenia plików cookie dla przeglądarki Safari wymagane jest nadanie pełnego dostępu do dysku. Kliknij opcję Zezwalaj na dostęp do dysku, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zezwolić programowi Avast AntiTrack na wyczyszczenie plików cookie z przeglądarki Safari.

Pliki cookie są teraz automatycznie usuwane z wybranej przeglądarki zgodnie z ustawionym harmonogramem. Opcjonalnie możesz dodać dozwolone strony internetowedodać strony internetowe do białej listy, aby zablokować czyszczenie plików cookie na określonych stronach.

 

Czyszczenie danych przeglądarki

Dane przeglądania to informacje często zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzin w witrynach internetowych.

Aby wyczyścić dane przeglądarki ze swoich przeglądarek internetowych:

 1. Kliknij opcję Zobacz dane obok wybranej przeglądarki. Możesz także kliknąć opcję Wyczyść wszystkie dane przeglądarki, aby wyczyścić dane ze wszystkich zainstalowanych przeglądarek.
 2. Zaznacz pola obok typów danych, które chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Wyczyść zaznaczone.
 3. Wybierz pozycję Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 4. Kliknij przycisk Wybierz dane do wyczyszczenia obok wybranej przeglądarki.
 5. Zaznacz pola wyboru obok typów danych, które chcesz usunąć, lub zaznacz pole obok pozycji Włącz wszystko, aby usunąć wszystkie rodzaje danych przeglądarki.
 6. Kliknij przycisk Wyczyść zaznaczone dane.

Wybrane dane przeglądarki zostaną usunięte.

Dodawanie dozwolonych witryn internetowych

Dodawanie witryn internetowych do białej listy

Ekran Dozwolone witryny pozwala zablokować czyszczenie plików cookie przez aplikację w określonych witrynach internetowych.

Ekran Biała lista plików cookie pozwala zablokować czyszczenie plików cookie przez aplikację Avast AntiTrack w określonych witrynach internetowych.

Aby dodać witryny internetowe do białej listy:

 1. Wybierz kafelek Dozwolone witryny.
 2. Wybierz pozycję Moje ślady w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij przycisk Otwórz białą listę.
 4. Wybierz witryny internetowe z menu rozwijanego Wybierz spośród popularnych opcji, ...lub wpisz nazwę witryny (na przykład example.com) w polu tekstowym po lewej stronie i kliknij przycisk Dodaj.

Wybrana witryna zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie i zostanie wpisana na listę dozwolonych stron internetowych. Aby usunąć witrynę z listy, kliknij ikonę kosza obok witryny.

Wybrana witryna zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie i zostanie wpisana na białą listę plików cookie. Aby usunąć witrynę z białej listy, kliknij ikonę kosza obok witryny.

Monitorowanie prób śledzenia

Program Avast AntiTrack umożliwia obserwowanie zdarzeń blokowania prób śledzenia oraz poznawanie stron, które próbują Cię śledzić, na ekranie Raporty.

Aby otworzyć ekran raportów:

 1. Wybierz kafelek Ochrona przed śledzeniem.
 2. Kliknij przycisk Zobacz pełne raporty.

Dla każdej zablokowanej próby śledzenia można wyświetlić następujące informacje:

 1. Zablokowane elementy śledzące: Wykresy przedstawiające wahania w liczbie prób śledzenia na przestrzeni czasu. Umieść kursor na czerwonych punktach wykresu, aby zobaczyć liczbę prób śledzenia.
 2. Najczęstsze próby śledzenia: Witryny internetowe, które podejmowały próby śledzenia Cię najczęściej od momentu aktywacji programu Avast AntiTrack.
 3. Ostatnia aktywność: Lista ostatnich prób śledzenia zawierająca nazwę strony internetowej, która podjęła próbę śledzenia, oraz dzień i godzinę próby. Próby śledzenia, które zostały skutecznie zablokowane przez oprogramowanie Avast, są oznaczone na zielono. Próby śledzenia, które zostały wykryte przez oprogramowanie Avast, ale nie zostały zablokowane, są oznaczone na żółto. Aby zagwarantować, że Avast może skutecznie blokować próby śledzenia, zainstaluj i włącz w każdej z używanych przeglądarek rozszerzenie Avast AntiTrack.
 4. Losowe generowanie odcisku palca: Najnowsze zmiany cyfrowego odcisku palca.

Program Avast AntiTrack umożliwia obserwowanie zdarzeń blokowania prób śledzenia oraz poznawanie stron, które próbują Cię śledzić, na ekranie Raporty.

Aby otworzyć ekran raportów:

 1. Wybierz pozycję Raporty w panelu po lewej stronie.
 2. Wybierz odpowiednią kartę, aby wyświetlić poniższe szczegóły:
 • Historia śledzenia: informacje o zablokowanych próbach śledzenia.
 • Zmiany odcisku palca: najnowsze zmiany odcisku cyfrowego.
 • Wynik ochrony prywatności: Przegląd konfiguracji składników programu Avast AntiTrack pod kątem skuteczności ochrony prywatności.

Aby wyczyścić wszystkie dane aktywności śledzenia, kliknij opcję Wyczyść historię aktywności śledzenia.

 

Na ekranie Raporty możesz przejrzeć informacje dotyczące zablokowanych prób śledzenia oraz zmian odcisku palca.

W dolnym panelu naciśnij kartę Raporty i wybierz pozycję Elementy śledzące lub Odciski palca.

Śledzące witryny

Przewiń, aby wyświetlić następujące informacje:

 • Próby śledzenia: Wizualna reprezentacja zablokowanych prób śledzenia według ich poziomu zagrożenia:
  • Różowy: wysokie ryzyko
  • Żółty: średnie ryzyko
  • Fioletowy: niskie ryzyko
 • 5 najczęściej odwiedzanych śledzących witryn internetowych: Witryny, które najczęściej próbowały Cię śledzić, oraz liczbę, ile razy próbowały Cię śledzić.
 • Zablokowane próby śledzenia: Lista wszystkich zablokowanych prób śledzenia. Kolor ikony obok każdej próby śledzenia wskazuje poziom zagrożenia. Naciśnij próbę śledzenia, aby uzyskać więcej informacji.
 

Odciski palca

Przewiń, aby wyświetlić następujące informacje:

 • Wykres przedstawiający 12 ostatnich zmian odcisku palca i liczba prób śledzenia, które zostały zablokowane dla każdego odcisku palca.
 • Dodatkowe dane dotyczące dwóch ostatnich zmian odcisku palca.

Optymalizacja prywatności systemu

System operacyjny Windows ma wiele ustawień dotyczących prywatności, które program Avast AntiTrack może zoptymalizować i monitorować pod kątem zwiększenia prywatności. Jeśli korzystasz z programu Avast AntiTrack po raz pierwszy, musisz włączyć opcję Prywatność systemu, aby zacząć chronić dane systemu:

 1. Wybierz kafelek Prywatność systemu.
 2. Ustawienia prywatności systemu Windows podzielono na trzy kategorie. Wybraną kategorię można włączyć, klikając czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.). Po włączeniu kategorii można zoptymalizować powiązane ustawienia prywatności systemu Windows. Dostępne są następujące kategorie:
  • Zadbaj o prywatność mojej aktywności na komputerze: Uniemożliwia systemowi Windows gromadzenie danych na temat sposobu, w jaki korzystasz z komputera PC.
  • Chroń konkretne pliki i dane: Uniemożliwia systemowi Windows, innym aplikacjom oraz osobom trzecim gromadzenie danych na temat Twoich zdjęć, muzyki i innych plików multimedialnych przechowywanych na Twoim komputerze PC.
  • Popraw zabezpieczenia logowania na moim komputerze: Uniemożliwia hakerom uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych na kontach na komputerze.

Twoje ustawienia prywatności systemu zostały zaktualizowane. Program Avast AntiTrack aktywnie monitoruje ustawienia prywatności systemu i powiadamia Cię o wszelkich zmianach wprowadzanych bez Twojej zgody.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień prywatności systemu Windows, które mogą być optymalizowane i monitorowane przez program Avast AntiTrack, przeczytaj poniższy artykuł:

Modyfikowanie ustawień

Naciśnij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego) w panelu dolnym, aby zmodyfikować ustawienia programu Avast AntiTrack.

Dostępne są następujące opcje:

 • Chroń swoją prywatność: Gdy ochrona za pomocą programu Avast AntiTrack jest włączona, suwak ma kolor zielony (WŁ.). Aby wyłączyć ochronę za pomocą programu Avast AntiTrack, naciśnij suwak, aby zmienił kolor na biały (WYŁ.).
 • Powiadomienia o próbach śledzenia (opcja domyślnie włączona): Umożliwia zarządzanie powiadomieniami odbieranymi z programu Avast AntiTrack.
 • Subskrypcja: Wyświetlanie informacji związanych z Twoją subskrypcją programu Avast AntiTrack. Obejmują one typ subskrypcji i termin zakończenia bieżącego okresu subskrypcji.
Produkty firmy Avast są sprzedawane jako subskrypcje ciągłe. Oznacza to, że subskrypcja jest odnawiana na koniec każdego okresu subskrypcji, chyba że anulujesz ją ręcznie przed datą następnego rozliczenia. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
 • Pomoc techniczna: Wyślij wiadomość do pomocy technicznej Avast lub odwiedź stronę pomocy technicznej Avast.
 • Resetowanie danych: Naciśnij opcję Resetuj próby śledzenia mnie, jeśli chcesz usunąć wszystkie dane dotyczące prób śledzenia z programu Avast AntiTrack.
 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego: Wyświetl Umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania Avast.
 • Polityka prywatności: Wyświetl Politykę prywatności Avast.
 • Ustawienia prywatności (opcja domyślnie włączona): Aby przestać udostępniać dane dotyczące użycia stronom trzecim do celów analizy, naciśnij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.).
 • Wersja: Sprawdź numer wersji aplikacji.
 • Avast AntiTrack Premium 2.x dla systemu Windows
 • Avast AntiTrack 1.x dla komputerów Mac
 • Avast AntiTrack 1.x dla systemu Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) — Android 10 (API 29)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami