Změny nastavení antivirových testů programu Avast Antivirus

Avast Antivirus nabízí řadu ručních antivirových testů, které váš počítač chrání před malwarem. Ačkoli u některých antivirových testů můžete změnit určitá nastavení, doporučujeme měnit pouze nastavení u testů vybraného adresáře.

Chcete-li změnit nastavení testu, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti OchranaAntivirus a na dlaždici požadovaného testu klikněte na ikonu ozubeného kola.

Informace o jednotlivých dostupných nastaveních naleznete v následujících částech.

Více informací o nastaveních antivirových testů získáte kliknutím na ikonu ? v pravém horním rohu příslušné obrazovky. Tímto krokem otevřete integrovanou nápovědu.

Pro test po restartu platí jiná nastavení. Další informace o testu po restartu se dozvíte v následujícím článku:

Test

Na záložce Otestovat naleznete následující nastavení:

Název testu

Zadejte název a popis testu. U testů vybraného adresáře jsou tyto informace uvedeny na dlaždici příslušného testu, abyste jej dokázali snadno rozpoznat.

Testované oblasti

Z rozevírací nabídky vyberte oblast, kterou chcete testovat. Můžete testovat následující oblasti:

 • Pevné disky a výměnná média: Možnosti v této části se týkají dat uložených na fyzických zařízeních, jako jsou pevné disky nebo jednotky USB.
 • Automaticky spouštěné programy a moduly natažené v paměti: Možnosti v této části se týkají aplikací a procesů spouštěných po startu systému nebo běžící na pozadí.
 • Interaktivní výběr: Tato možnost vás vyzve k určení umístění v počítači při každém zahájení testu.

Typy souborů

Pokud vyberete možnost Testovat všechny soubory, budou otestovány všechny soubory ve stanovené oblasti (tento test je nejpomalejší). Případně můžete nastavit, aby byly testovány pouze soubory, které jsou obvykle zranitelné vůči malwaru. K dispozici máte následující možnosti:

 • obsahu (důkladné, ale pomalejší): Test určuje formát jednotlivých souborů podle jejich obsahu a poté testuje soubory, které jsou obvykle zranitelné vůči malwaru. Tato volba je užitečná, když se obsah souboru liší od typu souboru.
 • přípon (rychlé): Test analyzuje pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com nebo .bat. Kliknutím na tlačítko Přidat můžete také určit typy souborů, které chcete testovat. V takovém případě budou testovány pouze určené typy souborů.

Citlivost

Heuristika

Heuristika umožňuje Avastu zjišťovat neznámý malware. Analyzuje kód souborů a hledá v něm příkazy, které mohou naznačovat škodlivé úmysly.

Pomocí oranžových proužků můžete nastavit upřednostňovanou úroveň citlivosti heuristiky. Výchozí nastavení pro nové testy vybraného adresáře je Normální (tři proužky). Čím je citlivost vyšší, tím roste pravděpodobnost, že Avast malware odhalí. Také tím však roste počet falešných pozitivních nálezů (souborů nesprávně identifikovaných jako malware).

K dispozici máte také následující nastavení:

 • Používat emulaci kódu: Veškeré soubory, které jsou podezřelé na přítomnost malwaru, budou rozbaleny a otestovány v emulovaném prostředí, odkud nemohou počítač nijak poškodit. Ve výchozím stavu je tato možnost pro nové testy vybraného adresáře zaškrtnuta.
 • Testovat celé soubory (to může být u velkých souborů velmi pomalé): Umožňuje testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, testování je pomalejší, ale důkladnější.
 • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUPs): Umožňuje při testování vyhledávat programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
 • Během testu následovat odkazy: Umožňuje testovat také ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah. Ve výchozím stavu je tato možnost pro nové testy vybraného adresáře zaškrtnuta.

Archivy

Určete typy komprimovaných souborů, které má Avast při testu rozbalit (např. .zip nebo .rar).

Ve výchozím stavu jsou pro nové testy vybraného adresáře zaškrtnuta pole Samorozbalovací soubory, Droppery a NTFS proudy. Ostatní typy archivů není třeba testovat, neboť dokud je nerozbalíte, nemohou počítač poškodit. Pokud zaškrtnete pole Všechny archivy, test bude analyzovat všechny soubory archivů a bude trvat výrazně déle.

Akce

Avast vám ve výchozím nastavení na konci testu oznámí nalezené podezřelé soubory a umožní vám vybrat, jak s nimi chcete naložit. Případně můžete určit akci, která se při nálezu hrozby během testu má provést automaticky.

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zaškrtněte pole Během testu provádět automatické akce (zaškrtněte pro volbu konkrétní akce). Pomocí záložek vyberte typ souboru (Virus, PUP nebo Podezřelý) a poté z rozevírací nabídky vyberte akci:

 • Automaticky vyčistit: Pokusí se o opravu souboru. Pokud neuspěje, soubor bude přesunut do Truhly. Pokud se ani to nepodaří, soubor se smaže.
 • Přesunout do Truhly: Přesune soubor do Truhly, odkud systému nemůže nijak uškodit.
 • Opravit: Pokud je soubor infikován jen částečně, odstraní se z něj škodlivý kód. Tato akce není možná, pokud je celý kód souboru tvořen malwarem.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.
 • Žádná akce: Nezmění obsah ani umístění souboru (nedoporučuje se jako automatická akce).

Po výběru akce se zobrazí další rozevírací nabídka. V této rozevírací nabídce můžete vybrat alternativní akci, pokud první akce selže.

Možnosti

Určete pravidla pro zacházení s hrozbami, které byly zjištěny v archivu:

 • Provést vybranou akci při dalším startu počítače, pokud je to nutné (výchozí možnost pro nové testy vybraného adresáře): Umožňuje odložit akce až do příštího spuštění počítače, pokud je to potřeba.
 • Zkusit odstranit pouze zabalený soubor z archivu; pokud selže, neprovádět žádnou akci (výchozí možnost pro nové testy vybraného adresáře): Pokusí se odstranit obsažený soubor či program, ale nesmaže celý archiv.
 • Zkusit odstranit pouze zabalený soubor; pokud selže, odstranit nadřazený archiv: Smaže celý archiv, pokud se nepodaří odstranit obsažený soubor či program.
 • Vždy odstranit celý archiv: Smaže celý archiv.

Výkon

V části Výkon naleznete následující nastavení:

 • Priorita testu:: Pomocí oranžových proužků nastavte úroveň priority testu oproti ostatním aplikacím spuštěným v systému.
 • Urychlit test použitím stálé vyrovnávací paměti: Umožňuje testu vycházet z informací uchovávaných o předchozích testovaných souborech.
 • Uložit data o testovaných souborech do stálé vyrovnávací paměti: Uchovává data o testovaných souborech ve stálé systémové paměti, takže z nich mohou vycházet příští testy, které budou díky těmto informacím rychlejší.
 • Urychlit test čtením souborů v pořadí, v jakém jsou uloženy na disku: Zkracuje dobu testování tím, že testuje soubory v pořadí, v jakém byly zapsány na disk (což je rychlejší), a ne podle toho, jak jsou uspořádány v souborovém systému (což je pomalejší).

Report

Pracovníci podpory Avastu vás při řešení problémů mohou požádat o report. Chcete-li report vytvořit, postupujte následovně:

 1. Zaškrtněte pole u možnosti Generovat report a poté vyberte název a formát (prostý test ANSI, prostý text Unicode nebo XML) reportu.
 2. Z rozevírací nabídky u položky Pokud soubor existuje vyberte jednu z následujících možností:
  • Připojit: Nové výsledky budou přidány na konec předchozího reportu.
  • Přepsat: Předchozí report bude nahrazen novými výsledky.
 3. Zaškrtnutím příslušných polí určete obsah reportu:
  • Infikované položky: Soubory a oblasti v testovaném prostředí, v nichž byl nalezen malware. Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta.
  • Vážné chyby: Neočekávané chyby vyžadující další prošetření. Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta.
  • Chyby: Menší chyby – například, když soubor nebylo možné otestovat, protože byl používán.
  • OK položky: Soubory a oblasti, které jsou v pořádku. Pokud zaškrtnete tuto možnost, vytvořené reporty budou velmi dlouhé.
  • Přeskočené položky: Soubory a oblasti, které tento test nezkontroloval, protože je podle nastavení měl ignorovat.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Reporty se ukládají v jednom z následujících umístění:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista: C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software\Avast\report

Výjimky

Pomocí výjimek můžete určit soubory či složky, které má test ignorovat.

Chcete-li přidat výjimku, zadejte do textového pole ručně její umístění, nebo klikněte na tlačítko Procházet..., zaškrtněte příslušnou složku a klikněte na tlačítko OK. Chcete-li do seznamu přidat jiné umístění, klikněte na možnost Vložit. Chcete-li umístění odstranit, klikněte na příslušný řádek a poté na možnost Smazat.

Umístění souborů a složek mohou obsahovat zástupné znaky ? a *. Hvězdička nahrazuje nula či více znaků a otazník nahrazuje jeden znak. Například:

 • Chcete-li vyloučit všechny soubory HTML, zadejte do textového pole výraz *.htm*.
 • Chcete-li vyloučit složku a její podsložky, přidejte na konec její cesty výraz \*, například C:\priklad\*.
 • Chcete-li vyloučit určité názvy souborů na všech pevných discích, na začátek cesty přidejte výraz ?.\, například ?:\priklad.exe.

Plánování

Libovolný test si můžete naplánovat na dobu, která vám vyhovuje. Chcete-li naplánovat test, postupujte následovně:

 1. Na levém panelu vyberte záložku Plánování a zaškrtněte pole Naplánovat tento test.
 2. Určete, jestli chcete test provést jednorázově (Jednou) nebo jestli jej chcete provádět opakovaně (Denně, Týdně nebo Měsíčně).
 3. Můžete nastavit následující možnosti:
  • Nespouštět test, pokud je počítač napájen z baterie: Toto pole zaškrtněte, pokud nechcete spouštět naplánované testy, když počítač není připojen ke zdroji energie.
  • Pozastavit test, pokud se počítač začne napájet z baterie: Toto pole zaškrtněte, když chcete při odpojení počítače od zdroje napájení pozastavit aktuálně probíhající test.
  • Po skončení testu vypnout systém: Toto pole zaškrtněte, pokud chcete po dokončení testu automaticky vypnout počítač.
 4. Nastavte čas ve 24hodinovém formátu, kdy se má test spustit (například 15:00 namísto 3 PM).
 5. Určete den, kdy se má test spustit.
 6. Klikněte na tlačítko OK.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás