Korzystanie z obszaru ustawień Avast Geek w programie Avast Antivirus

Obszar ustawień Avast Geek zawiera opcje służące do zaawansowanej konfiguracji programu. Mogą z niego korzystać użytkownicy, którzy bardzo dobrze orientują się w sposobie działania programu Avast Antivirus. W celu określenia pożądanego zachowania programu na co dzień radzimy korzystać z podstawowych ustawień, które są domyślnie skonfigurowane w celu zapewnienia optymalnej ochrony i bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania zachowania programu Avast przy użyciu podstawowych ustawień zawiera następujący artykuł:

Obszar ustawienia Avast Geek jest dostępny w programie Avast Antivirus w wersji 19.0 i nowszych. Aby zaktualizować aplikację do najnowszej wersji, wykonaj instrukcje opisane w tym artykule:


Aby otworzyć obszar ustawień Avast Geek:

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Kliknij pozycję Szukaj w prawym górnym rogu.
 3. Wpisz geek:area w polu wyszukiwania i wybierz opcję Avast Geek z wyników wyszukiwania.
 4. Ustawienia Avast Geek są uporządkowane według składnika. Kliknij polecenie Szukaj w prawym górnym rogu i wpisz nazwę składnika, a następnie wybierz odpowiedni wynik wyszukiwania. Możesz też przewinąć w dół do odpowiedniej sekcji.

Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje dotyczące opcji ustawień Avast Geek.

Aktualizuj

Określ, jak często program Avast Antivirus ma automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji definicji wirusów oraz aplikacji i pobierać je (domyślna wartość to 240 minut).

Program Avast sprawdza dostępność aktualizacji i pobiera je za pośrednictwem połączenia internetowego, co może wpłynąć na zmniejszenie prędkości wczytywania przeglądanych stron.

Rozwiązywanie problemów

 • Ogranicz dostęp programu dla konta Gość: Ogranicz gościom (dodatkowym kontom zalogowanym na komputerze) otwieranie i modyfikowanie ustawień programu Avast Antivirus. Zalecamy pozostawienie tej funkcji włączonej, ponieważ daje ona pewność, że tylko autoryzowani użytkownicy mają takie uprawnienia.
 • Maksymalny rozmiar każdego pliku dziennika: Zmień maksymalny rozmiar tworzonych plików dziennika (wartość domyślna to 4096 KB).

Skanowania w poszukiwaniu wirusów

Możesz skonfigurować następujące ustawienia dla każdego typu skanowania w poszukiwaniu wirusów.

Nie wszystkie opcje są dostępne dla każdego typu skanowania.

Działania automatyczne

Dla każdego typu skanowania znajdującego się na liście określ działanie, które ma zostać wykonane, jeżeli podczas skanowania zostanie wykryte zagrożenie. Wybierz jedno z działań z menu rozwijanego:

 • Napraw automatycznie (opcja wybrana domyślnie): Uruchomienie sekwencji działań (napraw plik; jeśli naprawa nie jest możliwa, przenieś do Kwarantanny; jeśli przeniesienie nie jest możliwe, usuń).
 • Kwarantanna: Plik stanowiący zagrożenie jest wysyłany do Kwarantanny, w której nie będzie zagrażać systemowi.
 • Napraw: Usunięcie wyłącznie złośliwego kodu dołączonego do pliku, który bez takiego kodu nie stwarza zagrożenia — wykonanie tego działania nie jest możliwe w przypadku plików, które w całości stanowią złośliwe oprogramowanie.
 • Przerwij połączenie: Jeśli program Avast wykryje, że nawiązano połączenie z adresem URL, grą lub urządzeniem, które zawiera złośliwe oprogramowanie, to połączenie jest automatycznie zamykane.
 • Zapytaj: Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania, program Avast wyświetli pytanie, co chcesz zrobić z wykrytym zagrożeniem.
 • Usuń: Plik jest trwale usuwany z komputera.
 • Nie rób nic: W czasie trwania skanowania nie jest wykonywane żadne działanie; zagrożenia zostają wymienione w wynikach skanowania. Decyzję o dalszym działaniu podejmuje użytkownik.

Przetwarzanie zainfekowanych archiwów

Dla każdego typu skanowania znajdującego się na liście określ działanie, które ma zostać wykonane, jeżeli podczas skanowania zostanie wykryte zainfekowane archiwum. Wybierz jedno z działań z menu rozwijanego:

 • Spróbuj usunąć jedynie skompresowany plik z archiwum. Jeśli to się nie uda, nie rób nic (opcja jest domyślnie włączona).
 • Spróbuj usunąć jedynie skompresowany plik. Jeśli to się nie uda, usuń całe archiwum.
 • Zawsze usuwaj całe archiwum.

Ustawienia wydajności

Dla każdego typu skanowania znajdującego się na liście skonfiguruj następujące ustawienia dotyczące wydajności, które będą mieć wpływ na prędkość skanowania.

 • Przyspiesz skanowanie, korzystając ze stałej pamięci podręcznej: podczas skanowania mogą być używane informacje zebrane z poprzednio skanowanych plików. Zaufane pliki, które zostały już zweryfikowane jako bezpieczne, nie są skanowane ponownie, dzięki czemu skanowania są przetwarzane szybciej.
 • Dane o przeskanowanych plikach przechowywać w stałej pamięci podręcznej: Dane dotyczące skanowanych plików są przechowywane w stałej pamięci systemu, dzięki czemu skanowania w przyszłości mogą odwoływać się do tych danych i być przeprowadzane szybciej. Informacje przechowywane w trwałej pamięci podręcznej nie zostaną utracone po ponownym uruchomieniu systemu lub zaktualizowaniu definicji wirusów.
 • Przyspiesz skanowanie przez odczyt plików w porządku ich przechowywania na dysku: skraca czas lokalizowania przechowywanych danych dzięki skanowaniu plików w kolejności, w której ich fizyczne dane są przechowywane na dysku (opcja szybsza), a nie w kolejności, w której są zorganizowane w systemie plików (opcja wolniejsza). Ta opcja jest skuteczna tylko w przypadku dysków sformatowanych pod kątem korzystania z systemu NTFS (New Technology File System).

Ustawienia plików raportów

Program Avast Antivirus domyślnie tworzy pliki raportów z wynikami skanowań. W przypadku rozwiązywania problemów z pomocą przedstawiciela działu pomocy technicznej firmy Avast możesz otrzymać prośbę o przesłanie pliku raportu. Pliki raportów są zapisywane w następującej lokalizacji:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Skonfiguruj ustawienia plików raportów, podając odpowiednie wartości dla każdego typu skanowania znajdującego się na liście:

 • Nazwa pliku raportu: wpisz nazwę pliku raportu.
 • Typ pliku raportu: wybierz format pliku raportu: czysty tekst (ANSI), zwykły tekst (Unicode) lub XML.
 • Jeśli plik raportu istnieje: Wybierz opcję Dołącz, aby nowe wyniki były dodawane na końcu poprzedniego raportu, lub Nadpisz, aby nowe wyniki zastępowały te z poprzedniego raportu.
 • Elementy objęte raportem: Określ, które zdarzenia mają być uwzględniane w plikach raportów. W widocznym polu tekstowym wpisz dowolne z następujących zdarzeń, pamiętając o rozdzieleniu kolejnych wpisów średnikiem:
  • Zainfekowane: pliki i obszary skanowanego środowiska, które zostały zidentyfikowane w toku skanowania w poszukiwaniu wirusów jako zawierające złośliwe oprogramowanie.
  • Poważne błędy: nieoczekiwane błędy wymagające dalszego badania.
  • Pomniejsze błędy: drobne błędy, na przykład brak możliwości zeskanowania pliku, ponieważ był używany.
  • OK: Pliki i obszary skanowanego środowiska, które zostały zidentyfikowane w toku skanowania jako niezawierające wirusów ani złośliwego oprogramowania.
  • Pominięto: pliki i obszary niesprawdzane podczas skanowania ze względu na ustawienia skanowania.

Dostępne są także następujące opcje dodatkowe, które przydają się podczas rozwiązywania problemów w przypadku, gdy skanowanie w programie Avast trwa bardzo długo:

 • Włącz bezpośredni dostęp do dysku w trakcie Skanowania podczas uruchamiania systemu przez program Avast (ta opcja jest domyślnie włączona): Ta opcja ma zastosowanie wyłącznie do Skanowania podczas uruchamiania systemu i umożliwia programowi Avast uzyskanie dostępu do całego dysku oraz jego zeskanowanie z uwzględnieniem opuszczonych plików oraz fragmentów plików, które mogą zawierać złośliwy kod. Wyłączenie tej opcji może nieco przyśpieszyć skanowanie przy uruchomieniu komputera, ale oznacza słabszą ochronę antywirusową.
 • Pomiń sprawdzanie podpisów cyfrowych zarażonych plików: Ta opcja ma zastosowanie do wszystkich typów skanowania w programie Avast i umożliwia zgłaszanie przez skanowania wszystkich plików jako podejrzanych (nawet jeśli pochodzą od zaufanych wydawców), co może przyspieszyć skanowanie. Ta opcja jest jednak domyślnie wyłączona w celu uniknięcia fałszywych wykryć.

Dzienniki skanowania

Dzienniki skanowania Avast zawierają szczegółowe informacje o zdarzeniach wykrytych podczas skanowania. Program Avast domyślnie tworzy dzienniki skanowania po każdym uruchomieniu skanowania. Dzienniki skanowania Avast są przechowywane w następującej lokalizacji:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Ustawienia dzienników skanowania mają zastosowanie do wszystkich typów skanowania w programie Avast Antivirus. Dostępne są następujące opcje:

 • Usuń dzienniki skanowania (opcja jest domyślnie włączona): umożliwia programowi Avast usunięcie dzienników skanowania po upływie określonego czasu.
 • Usuń dzienniki skanowania starsze niż: ustawienie pozwala określić, po jakim czasie program Avast ma usuwać dzienniki skanowania.
 • Usuń tymczasowe dzienniki skanowania (opcja jest domyślnie włączona): umożliwia programowi Avast usunięcie tymczasowych dzienników skanowania po upływie określonego czasu.
 • Usuń tymczasowe dzienniki skanowania starsze niż: Ustawienie pozwala określić, po jakim czasie program Avast ma usuwać tymczasowe dzienniki skanowania.
 • Wyczyść historię skanowania: Kliknij opcję Wykonaj, aby natychmiast usunąć wszystkie aktualnie przechowywane dzienniki skanowania.

Monitorowanie zachowań

Monitorowanie zachowań monitoruje programy zainstalowane na komputerze PC pod kątem podejrzanych zachowań, które mogą wskazywać na obecność złośliwego kodu. Skonfiguruj sposób działania funkcji Monitorowanie zachowań w przypadku wykrycia podejrzanego zachowania programu, wybierając z menu rozwijanego jedną z następujących opcji:

 • Zawsze pytaj: Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania, program Avast wyświetli pytanie, co chcesz zrobić z wykrytym zagrożeniem.
 • Automatycznie poddawaj wykryte zagrożenia kwarantannie (opcja domyślnie włączona): Zagrożenia, które zachowują się w sposób podobny do znanych zagrożeń znajdujących się w bazie danych definicji wirusów firmy Avast, są przenoszone do Kwarantanny, gdzie nie mogą zaszkodzić systemowi.
 • Automatycznie przenoś znane zagrożenia do Kwarantanny: Zagrożenia znajdujące się w bazie danych definicji wirusów firmy Avast są przenoszone do Kwarantanny, gdzie nie mogą zaszkodzić systemowi.

Osłona plików

Osłona plików umożliwia aktywne skanowanie wszystkich programów i plików na dysku twardym po ich otwarciu, uruchomieniu, zmodyfikowaniu i zapisaniu. Ustawienia dostępne w obszarze Avast Geek pozwalają określić, jakie działania ma podjąć funkcja Osłona plików w przypadku wykrycia zagrożenia (wirusa, potencjalnie niepożądanego programu lub podejrzanego obiektu). Dla każdego typu zagrożenia wybierz działanie z menu rozwijanego:

 • Napraw automatycznie (opcja wybrana domyślnie): Uruchomienie sekwencji działań (napraw plik; jeśli naprawa nie jest możliwa, przenieś do Kwarantanny; jeśli przeniesienie nie jest możliwe, usuń).
 • Kwarantanna: Plik stanowiący zagrożenie jest wysyłany do Kwarantanny, w której nie będzie zagrażać systemowi.
 • Napraw: Usunięcie wyłącznie złośliwego kodu dołączonego do pliku, który bez takiego kodu nie stwarza zagrożenia — wykonanie tego działania nie jest możliwe w przypadku plików, które w całości stanowią złośliwe oprogramowanie.
 • Przerwij połączenie: Jeśli program Avast wykryje, że nawiązano połączenie z adresem URL, grą lub urządzeniem, które zawiera złośliwe oprogramowanie, to połączenie jest automatycznie zamykane.
 • Zapytaj: Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania, program Avast wyświetli pytanie, co chcesz zrobić z wykrytym zagrożeniem.
 • Usuń: Plik jest trwale usuwany z komputera.
 • Nie rób nic: W czasie trwania skanowania nie jest wykonywane żadne działanie; zagrożenia zostają wymienione w wynikach skanowania. Decyzję o dalszym działaniu podejmuje użytkownik.

Aby przestać otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy Osłona plików wykryje zagrożenie, oznacz pole Pokaż okno powiadomienia, gdy działanie zostaje podjęte.


Ustawienia plików raportów

Osłona plików domyślnie tworzy plik raportu po każdym skanowaniu. W przypadku rozwiązywania problemów z pomocą przedstawiciela działu pomocy technicznej firmy Avast możesz otrzymać prośbę o przesłanie pliku raportu. Pliki raportów są zapisywane w następującej lokalizacji:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Skonfiguruj ustawienia plików raportów, określając następujące wartości:

 • Nazwa pliku raportu: wpisz nazwę pliku raportu.
 • Typ pliku raportu: wybierz format pliku raportu: czysty tekst (ANSI), zwykły tekst (Unicode) lub XML.
 • Jeśli plik raportu istnieje: wybierz opcję Dołącz, aby nowe wyniki były dodawane na końcu poprzedniego raportu, lub Nadpisz, aby nowe wyniki zastępowały te z poprzedniego raportu.
 • Elementy objęte raportem: Określ, które zdarzenia mają być uwzględniane w plikach raportów. W widocznym polu tekstowym wpisz dowolne z następujących zdarzeń, pamiętając o rozdzieleniu kolejnych wpisów średnikiem:
  • Zainfekowane: pliki i obszary skanowanego środowiska, które zostały zidentyfikowane przez Osłonę plików jako zawierające złośliwe oprogramowanie.
  • HardErrors: nieoczekiwane błędy wymagające dalszego badania.
  • Pomniejsze błędy: drobne błędy, na przykład brak możliwości zeskanowania pliku, ponieważ był używany.
  • OK: Pliki i obszary, które zostały zidentyfikowane przez Osłonę plików jako niezawierające wirusów ani złośliwego oprogramowania.
  • Pominięto: pliki i obszary niesprawdzane przez Osłonę plików ze względu na ustawienia skanowania.

Osłona poczty e-mail

Osłona poczty umożliwia skanowanie przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail w poszukiwaniu zagrożeń. Ustawienia dostępne w obszarze Avast Geek pozwalają określić, jakie działania ma wykonać program Avast Antivirus w przypadku wykrycia przez Osłonę poczty e-mail zagrożenia (wirusa, potencjalnie niepożądanego programu lub podejrzanego obiektu). Dla każdego typu zagrożenia wybierz działanie z menu rozwijanego:

 • Automatycznie (opcja wybrana domyślnie): Uruchomienie sekwencji działań (napraw plik; jeśli naprawa nie jest możliwa, przenieś do Kwarantanny; jeśli przeniesienie nie jest możliwe, usuń)
 • Zapytaj: Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania, program Avast wyświetli pytanie, co chcesz zrobić z wykrytym zagrożeniem.
 • Nie rób nic: W czasie trwania skanowania nie jest wykonywane żadne działanie; zagrożenia zostają wymienione w wynikach skanowania. Decyzję o dalszym działaniu podejmuje użytkownik.
 • Kwarantanna: Plik stanowiący zagrożenie jest wysyłany do Kwarantanny, w której nie będzie zagrażać systemowi.
 • Napraw: Usunięcie wyłącznie złośliwego kodu dołączonego do pliku, który bez takiego kodu nie stwarza zagrożenia; wykonanie tego działania nie jest możliwe w przypadku plików, które w całości stanowią złośliwe oprogramowanie.
 • Usuń: plik jest trwale usuwany z komputera.

W celu dalszej konfiguracji zachowania funkcji Osłona poczty e-mail można skorzystać z następujących opcji:

 • Pokaż okno powiadomienia, gdy działanie zostaje podjęte (opcja domyślnie włączona): Otrzymasz powiadomienie z programu Avast za każdym razem, gdy funkcja Osłona poczty e-mail wykryje zagrożenie.
 • Skanuj zarchiwizowane wiadomości podczas otwierania: Skanuje zarchiwizowane wiadomości podczas ich otwierania.
 • Skanuj połączenia SSL (opcja domyślnie włączona): włącza skanowanie wiadomości e-mail wysyłanych lub odbieranych przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL/TLS. Jeśli jest ona wyłączona, skanowane są tylko wiadomości wysyłane lub odbierane przy użyciu niezabezpieczonych połączeń.

Eksportowanie certyfikatu Osłony poczty e-mail

Kliknij Wykonaj, aby wyeksportować certyfikat Osłony poczty e-mail z programu Avast Antivirus. Ta funkcja przydaje się, gdy podczas rozwiązywania problemów pojawiają się komunikaty o błędach dotyczących nieprawidłowych certyfikatów serwera przesłanych przez klienta poczty e-mail innej firmy, takiego jak np. Mozilla Thunderbird.


Ustawienia plików raportów

Osłona poczty e-mail domyślnie tworzy pliki raportów z wynikami skanowań. W przypadku rozwiązywania problemów z pomocą przedstawiciela działu pomocy technicznej firmy Avast możesz otrzymać prośbę o przesłanie pliku raportu. Pliki raportów są zapisywane w następującej lokalizacji:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Skonfiguruj ustawienia plików raportów, określając następujące wartości:

 • Nazwa pliku raportu: wpisz nazwę pliku raportu.
 • Typ pliku raportu: wybierz format pliku raportu: czysty tekst (ANSI), zwykły tekst (Unicode) lub XML.
 • Jeśli plik raportu istnieje: Wybierz opcję Dołącz, aby nowe wyniki były dodawane na końcu poprzedniego raportu, lub Nadpisz, aby nowe wyniki zastępowały te z poprzedniego raportu.
 • Elementy objęte raportem: Określ, które zdarzenia mają być uwzględniane w plikach raportów. W widocznym polu tekstowym wpisz dowolne z następujących zdarzeń, pamiętając o rozdzieleniu kolejnych wpisów średnikiem:
  • Zainfekowane: pliki i obszary skanowanego środowiska, które zostały zidentyfikowane przez Osłonę poczty e-mail jako zawierające złośliwe oprogramowanie.
  • HardErrors: nieoczekiwane błędy wymagające dalszego badania.
  • Pomniejsze błędy: drobne błędy, na przykład brak możliwości zeskanowania pliku, ponieważ był używany.
  • OK: Pliki i obszary, które zostały zidentyfikowane przez Osłonę poczty e-mail jako niezawierające wirusów ani złośliwego oprogramowania.
  • Pominięto: pliki i obszary niesprawdzane przez Osłonę poczty e-mail ze względu na ustawienia skanowania.

Osłona WWW

Osłona WWW aktywnie skanuje dane przesyłane podczas przeglądania Internetu, aby zapobiec pobieraniu i uruchamianiu złośliwego oprogramowania na komputerze PC. Ustawienia dostępne w obszarze Avast Geek pozwalają określić, jakie działania ma podjąć funkcja Osłona WWW w przypadku wykrycia zagrożenia (wirusa, potencjalnie niepożądanego programu lub podejrzanego obiektu). Dla każdego typu zagrożenia wybierz działanie z menu rozwijanego:

 • Przerwij połączenie (opcja wybrana domyślnie): Kończy połączenie z odpowiednią stroną niezwłocznie po wykryciu potencjalnego zagrożenia.
 • Zapytaj: umożliwia zakończenie połączenia z odpowiednią stroną lub podtrzymanie połączenia po wykryciu potencjalnego zagrożenia. Pozostawienie stanu połączenia może być ryzykowne.

W celu dalszej konfiguracji zachowania funkcji Osłona WWW można skorzystać z następujących opcji:

 • Skanuj jedynie ruch z procesów uruchamianych przez znane przeglądarki internetowe: Po włączeniu tej opcji Osłona WWW monitoruje jedynie ruch w ramach protokołu HTTP w obrębie najpopularniejszych przeglądarek.
 • Pokaż okno powiadomienia, gdy działanie zostaje podjęte (opcja domyślnie włączona): Otrzymasz powiadomienie z programu Avast za każdym razem, gdy funkcja Osłona WWW wykryje zagrożenie.
 • Nie rozpakowuj archiwów z ważnym podpisem cyfrowym (opcja domyślnie włączona): wyklucza zaufane pliki archiwów od sprawdzonych wydawców.

Ochrona zapewniana przez Osłonę przed skryptami

Osłona przed skryptami uniemożliwia przeglądarkom i innym aplikacjom uruchamianie potencjalnie złośliwych skryptów. Dotyczy to także zdalnych zagrożeń pochodzących z Internetu oraz ze źródeł zewnętrznych, lokalnych zagrożeń pobranych na dysk twardy lub do pamięci podręcznej przeglądarki oraz skryptów pochodzących z połączeń szyfrowanych.

Zaznacz lub oznacz odpowiednie pola, aby określić, które przeglądarki i aplikacje mają być chronione przy użyciu funkcji Osłona przed skryptami. Powszechnie używane przeglądarki internetowe, a także program Adobe Acrobat Reader oraz inne programy na komputerze są domyślnie chronione.

Kwarantanna

Kwarantanna jest oddzielnym miejscem, w którym można bezpiecznie przechowywać potencjalnie niebezpieczne pliki lub wysłać je do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu przeprowadzenia analizy. Ustawienia z obszaru Avast Geek pozwalają określić maksymalny rozmiar plików, które mogą zostać przesłane do Kwarantanny przez program Avast. Wartość domyślna to 16 384 kB.

Zapora ogniowa

Zapora ogniowa to dostępna w programach Avast Premium Security i Avast Omni płatna funkcja, która monitoruje cały ruch sieciowy odbywający się między komputerem a otoczeniem w celu ochrony przed nieautoryzowaną komunikacją i atakami. Możesz skonfigurować następujące aspekty zachowania Zapory ogniowej:

 • Pokaż powiadomienia o nowo utworzonych regułach typu „blokuj” (opcja domyślnie włączona): Wysyła ostrzeżenie zawsze, gdy funkcja decydowania automatycznego utworzy nową regułę dotyczącą blokowania komunikacji.
 • Tryb współdzielenia połączenia internetowego: umożliwia zaufanemu użytkownikowi połączenie się z Internetem za pośrednictwem Twojego komputera lub rozwiązywanie problemów z urządzeniami (na przykład drukarką) połączonymi z Internetem za pośrednictwem komputera. Zaznaczenie tej opcji powoduje otwarcie określonych portów, które zwykle są zamknięte, co sprawia, że poziom bezpieczeństwa się obniża.
  Opcję tę odznacz od razu, kiedy dany użytkownik nie potrzebuje już dostępu do Twojego połączenia internetowego lub kiedy rozwiązywanie problemu zostało zakończone.
 • Zezwalaj na wszystkie połączenia z Przyjaciółmi w trybie Prywatnym: Zezwala na wszystkie sieci wymienione na liście Przyjaciele, jeśli masz połączenie z siecią w trybie prywatnym.
 • Włącz automatyczne przełączanie profili (opcja domyślnie włączona): Umożliwia programowi Avast automatyczną zmianę profilu Zapory ogniowej w przypadku połączenia ze znaną siecią o profilu innym niż sieć, z którą wcześniej nawiązano połączenie.
 • Pokazuj powiadomienia o automatycznym przełączeniu profilu: wyświetla ostrzeżenie przy każdej zmianie profilu Zapory ogniowej (na przykład przy zmianie z sieci prywatnej na sieć publiczną lub na odwrót). Włączenie tej opcji może spowodować wyświetlanie ostrzeżeń, które mogą być irytujące.
 • Włącz automatyczne skanowanie portów: umożliwia Zaporze ogniowej wykrywanie prób skanowania portów. Skanowanie portów to metoda używana przez hakerów w celu zidentyfikowania urządzeń w sieci, które nie są odpowiednio zabezpieczone. Jeśli Zapora wykryje skanowanie portów, adres IP, z którego pochodzi to działanie, zostanie dodany do listy zablokowanych adresów. Wszelka komunikacja z tym adresem IP zostanie zablokowana do czasu ponownego uruchomienia komputera.
 • Blokowanie IP po upływie: określ, jak daleko wstecz Zapora ogniowa ma przeszukiwać historię ruchu sieciowego pod kątem podejrzanych pakietów sieciowych. Wartość domyślna to 1800000, czyli 30 minut. Zwiększenie tej wartości może spowodować uzyskanie wyników fałszywie pozytywnych.
 • Włącz gniazda raw sockets (opcja domyślnie włączona): umożliwia komunikację z aplikacjami używającymi gniazd typu raw zamiast określonych protokołów komunikacyjnych. Wyłączenie tej opcji zwiększa nieco bezpieczeństwo komputera, ale sprzyja występowaniu problemów z komunikacją z aplikacjami korzystającymi z gniazd typu raw.

Środowisko testowe

Środowisko testowe to dostępne w programach Avast Premium Security i Avast Omni narzędzie do wirtualizacji, które umożliwia przeglądanie stron internetowych i uruchamianie aplikacji w izolowanym, bezpiecznym środowisku. Możesz skonfigurować następujące aspekty zachowania Środowiska testowego:

 • Pomiń ograniczenie maksymalnego rozmiaru kopiowanego pliku i wskaż rozmiar ręcznie: umożliwia określenie rozmiaru plików, które mogą być duplikowane przez aplikacje w celu wprowadzenia dalszych modyfikacji w trybie Środowisko testowe. Jeśli aplikacja w środowisku testowym odrzuci plik, zmień ustawienie domyślne limitu wynoszące 51 MB.
 • Odrzuć uprawnienia administracyjne i uruchamiaj aplikacje wirtualizowane z ograniczonymi uprawnieniami: Usuwa uprawnienia administracyjne dotyczące aplikacji uruchamianych w trybie Środowisko testowe, aby zapobiec uzyskaniu przez nie dostępu do komponentów systemowych, do których dostęp jest ograniczony.
 • Zapisuj pliki przeglądarki w pamięci podręcznej (zawartość środowiska testowego nie będzie usuwana automatycznie) (opcja domyślnie włączona): zapisuj tylko zwirtualizowane pliki dla przeglądarek internetowych, zwiększając tym samym wydajność przeglądarki w trybie Środowisko testowe.
 • Usuń zawartość zapisaną w pamięci podręcznej: Kliknij, aby natychmiast usunąć ze Środowiska testowego zawartość zapisaną w pamięci podręcznej.
 • Wygeneruj plik raportu: Włącz tę opcję, aby mieć pewność, że Środowisko testowe będzie automatycznie tworzyć raporty dotyczące zwirtualizowanych aplikacji. W przypadku rozwiązywania problemów z pomocą przedstawiciela działu pomocy technicznej firmy Avast możesz otrzymać prośbę o przesłanie pliku raportu.

Tryb cichy

Wybór Trybu cichego powoduje, że powiadomienia o niższym priorytecie zostają wyciszone na czas korzystania z większości aplikacji działających w trybie pełnoekranowym. Skonfiguruj ustawienia, by dostosować zachowanie systemu w czasie działania Trybu cichego oraz w większym stopniu zmaksymalizować wydajność aplikacji działających w trybie pełnoekranowym. Domyślnie są włączone wszystkie opcje z wyjątkiem następujących:

 • Zablokuj powiadomienia w oknie: blokowanie wyświetlania powiadomień z innych aplikacji podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym.
 • Zawieś procesy użytkownika niezwiązane z grami: zawiesza działanie aplikacji, które mogłyby zmniejszyć wydajność w czasie grania w gry w trybie pełnoekranowym.
 • Ustaw ograniczenie procesora: Wprowadza ograniczenia, aby zagwarantować, że podczas korzystania z Trybu cichego główne zasoby systemowe będą w stanie obsłużyć pozostałe aplikacje.

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania zapewnia aktualność powszechnie używanego oprogramowania innych producentów, eliminując potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Możesz skonfigurować następujące aspekty zachowania funkcji Aktualizacja oprogramowania:

 • Włącz Aktualizację oprogramowania (opcja domyślnie włączona): Odznacz tę opcję, aby wyłączyć funkcję Aktualizacja oprogramowania.
 • Zezwalaj tylko administratorom na aktualizowanie produktów w całym systemie: Jeśli ta funkcja zostanie włączona, tylko administratorzy będą mieć uprawnienia wymagane do aktualizowania produktów dostępnych w całym systemie za pomocą funkcji Aktualizacja oprogramowania.
 • Automatycznie pobieraj aktualizacje, jeśli to możliwe (opcja domyślnie włączona): użyj tej opcji, aby zezwolić funkcji Aktualizacja oprogramowania na automatyczne pobieranie dostępnych aktualizacji oprogramowania innych firm w celu oszczędzania czasu. Ta opcja jest dostępna tylko w płatnych wersjach programu Avast Antivirus.
 • Resetowanie bazy danych (rozwiązywanie problemów): kliknij polecenie Wykonaj, aby zresetować wewnętrzną bazę danych modułu Avast Software Updater do wartości domyślnych. Działania tej opcji nie można cofnąć. Z tej opcji można skorzystać, jeśli funkcja Aktualizacja oprogramowania wyświetli nieprawidłowe dane lub jeśli podczas próby instalacji aplikacji wystąpił błąd.

Ogólne

Dostępne są również następujące ustawienia dodatkowe:

 • Włącz usługi reputacyjne (opcja domyślnie włączona): Umożliwia anonimowe przesyłanie informacji technicznych w celu ułatwienia nam identyfikowania zagrożeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem.
 • Regularnie sprawdzaj przeglądarki na obecność pasków narzędzi o złej reputacji u użytkowników (opcja domyślnie włączona): sprawdza powszechnie używane przeglądarki pod kątem obecności pasków narzędzi o niskich ocenach i w razie potrzeby daje możliwość ich usunięcia. Program Avast ustala ocenę rankingową danego paska narzędzi na podstawie systemu ocen opartego na chmurze, wykorzystującego czarne listy i białe listy, algorytmy heurystyczne, silnik rekomendacji Avast oraz oceny użytkowników.
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami