Dostosowywanie ustawień skanowania w programie Avast Antivirus

Program Avast Antivirus oferuje kilka typów ręcznego skanowania antywirusowego umożliwiających ochronę komputera przed złośliwym oprogramowaniem. Chociaż w przypadku niektórych skanowań antywirusowych są dostępne ustawienia z możliwością dostosowania, zalecamy modyfikowanie tylko ustawień w sekcji Skanowania niestandardowe.

Aby dostosować ustawienia skanowania, otwórz interfejs użytkownika Avast, wybierz kolejno opcje OchronaAntywirus, a następnie kliknij ikonę z kołem zębatym na odpowiednim kafelku skanowania.

Informacje na temat poszczególnych ustawień można znaleźć w następujących sekcjach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień skanowania antywirusowego, kliknij symbol ? w prawym górnym rogu ekranu w celu wyświetlenia pomocy programu.

Dla skanowania podczas uruchamiania systemu są dostępne różne opcje ustawień. Więcej informacji na temat skanowania podczas uruchamiania systemu można znaleźć w następującym artykule:

Skanowanie

Na karcie Skanuj są dostępne następujące ustawienia:

Nazwa skanu

Nazwa i opis skanowania. Podczas tworzenia własnego skanowania informacje te są wyświetlane na kafelku skanowania, co ułatwia jego rozpoznanie.

Obszary skanowania

Użyj menu rozwijanego, aby wybrać obszar danych do przeanalizowania podczas skanowania. Możesz wybrać skanowanie dowolnego spośród następujących obszarów:

 • Dyski twarde i media wymienne: opcje w tej sekcji dotyczą danych przechowywanych na urządzeniach fizycznych takich jak dyski twarde i pamięci USB.
 • Programy uruchamiane automatycznie i moduły załadowane do pamięci: opcje w tej sekcji dotyczą aplikacji i procesów uruchamianych po uruchomieniu systemu lub działających w tle.
 • Wybór interaktywny: ta opcja powoduje wyświetlenie monitu o określenie lokalizacji na komputerze po każdym uruchomieniu skanowania.

Typy plików

Możesz skonfigurować skanowanie tak, aby analizować wszystkie pliki w zdefiniowanym obszarze, wybierając opcję Skanuj wszystkie pliki (najwolniejsza opcja). Możesz też skonfigurować skanowanie tak, aby analizować tylko pliki, które są przeważnie narażone na działanie złośliwego oprogramowania, wybierając jedną z następujących opcji:

 • zawartości (proces dokładny, ale powolny): podczas skanowania format każdego pliku jest określany na podstawie jego zawartości, a następnie skanowane są pliki zidentyfikowane jako przeważnie narażone na działanie złośliwego oprogramowania. Ta opcja jest przydatna, jeśli zawartość pliku różni się od typu rozszerzenia nazwy pliku.
 • rozszerzenia nazwy (proces szybki): podczas skanowania analizowane są tylko pliki, w przypadku których typ rozszerzenia nazwy, taki jak .exe, .com, .bat, wskazuje narażenie na ryzyko. Możesz też wybrać typy rozszerzeń do przeanalizowania podczas skanowania, klikając przycisk Dodaj. W tym przypadku przeskanowane zostaną tylko pliki z wybranymi typami rozszerzeń.

Czułość

Analiza heurystyczna

Analiza heurystyczna umożliwia programowi Avast wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania przez analizowanie kodu poleceń, które mogą wskazywać na złośliwe zamiary.

Użyj pomarańczowych pasków, aby wskazać preferowany poziom czułości algorytmów heurystycznych. Ustawienie domyślne dla nowych skanów niestandardowych to Normalny (trzy paski). Wyższa czułość powoduje, że prawdopodobieństwo wykrycia złośliwego oprogramowania przez program Avast jest większe, ale zwiększa się również możliwość detekcji z wynikiem fałszywie dodatnim (polegających na nieprawidłowym zidentyfikowaniu plików jako złośliwe oprogramowanie).

Dostępne są również następujące dodatkowe ustawienia:

 • Użyj emulacji kodu: rozpakowuje i testuje każdy podejrzany złośliwy program w emulowanym środowisku, w którym plik nie może uszkodzić komputera. Pole tej opcji jest zaznaczane domyślnie w przypadku nowych skanowań niestandardowych.
 • Testuj całe pliki (może wolno działać w przypadku dużych plików): umożliwia analizowanie całych plików podczas skanowania, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod. Po zaznaczeniu pola tej opcji skanowanie będzie wolniejsze, ale dokładniejsze.
 • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): pozwala wyszukiwać podczas skanowania programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
 • Śledź łącza w trakcie skanowania: umożliwia programowi Avast skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości. Pole tej opcji jest zaznaczane domyślnie w przypadku nowych skanowań niestandardowych.

Programy pakujące

Określ typy plików skompresowanych, które program Avast ma rozpakowywać podczas skanowania, na przykład .zip i .rar.

Domyślnie w przypadku nowych skanowań niestandardowych są zaznaczane pola Archiwa samorozpakowujące się, Aplikacje typu „zakraplacz” i Strumienie NTFS. Innych typów archiwów nie trzeba skanować, ponieważ — o ile nie zostaną wyodrębnione — nie mogą uszkodzić komputera. W przypadku zaznaczenia pola Wszystkie programy pakujące podczas skanowania zostaną przeanalizowane wszystkie pliki archiwów, co znacznie wydłuży czas skanowania.

Działania

Program Avast domyślnie zgłasza wszystkie podejrzane pliki po zakończeniu skanowania. Możesz wówczas wybrać odpowiednie działanie dla każdego pliku. Możesz również określić działanie stosowane automatycznie po wykryciu zagrożenia podczas skanowania.

Aby wyświetlić dostępne opcje, zaznacz opcję Automatycznie zastosuj te działania w trakcie skanowania (zaznacz to pole, aby wybrać działanie). Przy użyciu kart wybierz typ pliku (Wirus, PNP lub Podejrzany), a następnie wybierz działanie z menu rozwijanego:

 • Działaj automatycznie: spowoduje podjęcie próby naprawienia pliku. W razie niepowodzenia plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne z tych działań nie zakończy się pomyślnie.
 • Kwarantanna: plik jest wysyłany do Kwarantanny, gdzie nie może uszkodzić systemu.
 • Napraw: złośliwy kod jest usuwany, jeśli plik został tylko częściowo zainfekowany. Tego działania nie można wykonać, jeśli cały kod jest złośliwy.
 • Usuń: plik jest trwale usuwany z komputera.
 • Brak działań: zawartość i lokalizacja pliku pozostają niezmienione (to działanie nie jest zalecane jako akcja automatyczna).

Po wybraniu działania wyświetlane jest dodatkowe menu rozwijane. Możesz użyć menu rozwijanego, aby zastosować alternatywne działanie wykonywane w razie niepowodzenia pierwszego działania.

Opcje

Określ reguły używane w przypadku wykrycia zagrożenia w archiwum:

 • W razie konieczności wykonaj działanie przy następnym uruchomieniu systemu (opcja domyślna dla nowych skanowań niestandardowych): działania są stosowane po ponownym uruchomieniu komputera, jeśli jest to wymagane przez dane działanie.
 • Spróbuj usunąć jedynie skompresowany plik z archiwum. Jeśli to się nie uda, nie rób nic (opcja domyślna w przypadku nowych skanowań niestandardowych): podejmuje próbę usunięcia pliku lub programu z archiwum, ale nie całego archiwum.
 • Spróbuj usunąć jedynie skompresowany plik. Jeśli to się nie uda, usuń całe archiwum: usuwa całe archiwum, jeśli nie można usunąć z niego pliku lub programu.
 • Zawsze usuwaj całe archiwum: usuwa całe archiwum.

Wydajność

W sekcji Wydajność dostępne są następujące ustawienia:

 • Priorytet skanowania:: użyj pomarańczowych pasków, aby wskazać poziom ważności skanowania, jeśli w systemie działają inne aplikacje.
 • Przyspiesz skanowanie korzystając ze stałej pamięci podręcznej: podczas skanowania mogą być używane informacje zebrane z poprzednio skanowanych plików.
 • Dane o przeskanowanych plikach przechowywać w stałej pamięci podręcznej: dane dotyczące skanowanych plików są przechowywane w stałej pamięci systemu, dzięki czemu skanowania w przyszłości mogą odwoływać się do tych danych i być przeprowadzane szybciej.
 • Przyspiesz skanowanie przez odczyt plików w porządku ich przechowywania na dysku: skraca czas skanowania do zlokalizowania przechowywanych danych dzięki skanowaniu plików w kolejności, w której ich fizyczne dane są przechowywane na dysku (opcja szybsza), a nie w kolejności, w której są zorganizowane w systemie plików (opcja wolniejsza).

Plik raportu

Dział pomocy technicznej Avast może poprosić o dostarczenie pliku raportu w celu ułatwienia rozwiązania problemu. Aby utworzyć plik raportu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz pole wyboru obok opcji Wygeneruj plik raportu i wybierz nazwę i format pliku raportu (tekstowy ANSI, tekstowy Unicode lub XML).
 2. Przy użyciu menu rozwijanego obok opcji Jeśli plik istnieje wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dołącz: dodaje nowe wyniki na końcu poprzedniego raportu.
  • Nadpisz: zastępuje poprzedni raport nowymi wynikami.
 3. Zdefiniuj zawartość raportu, używając pól wyboru:
  • Zarażone elementy: pliki i obszary skanowanego środowiska, które zostały zidentyfikowane jako zawierające złośliwe oprogramowanie. Ta opcja jest włączona domyślnie.
  • Poważne błędy: nieoczekiwane błędy wymagające dalszego badania. Ta opcja jest włączona domyślnie.
  • Pomniejsze błędy: drobne błędy, na przykład brak możliwości zeskanowania pliku, ponieważ był używany.
  • Czyste pliki: pliki i obszary zidentyfikowane jako wolne od zagrożeń. Zaznaczenie pola tej opcji powoduje tworzenie bardzo długich raportów.
  • Pominięte pliki: pliki i obszary niesprawdzane podczas skanowania ze względu na ustawienia skanowania.
 4. Kliknij przycisk OK.

Pliki raportów są zapisywane w jednej z następujących lokalizacji:

 • System Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista: C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software\Avast\report

Wykluczenia

Na tym ekranie można wskazać pliki lub foldery, które mają być ignorowane podczas tworzenia wykluczenia.

Aby dodać wykluczenie, wpisz ręcznie jego lokalizację w polu tekstowym lub kliknij opcję Przeglądaj..., zaznacz odpowiedni folder, a następnie kliknij opcję OK. Aby dodać do listy kolejną lokalizację, kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć lokalizację, kliknij odpowiedni wiersz, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Lokalizacje plików i folderów mogą zawierać znaki symbole wieloznaczne ? i *. Gwiazdka zastępuje zero lub więcej znaków, a znak zapytania zastępuje pojedynczy znak. Na przykład:

 • Aby wykluczyć wszystkie pliki HTML, wpisz w polu tekstowym ciąg *.htm*.
 • Aby wykluczyć folder i jego podfoldery, dodaj ciąg \* na końcu nazwy folderu, na przykład C:\przykład\*.
 • Aby wykluczyć wszystkie pliki oznaczone wybraną etykietą na dowolnych dyskach twardych, uwzględnij ciąg ?:\ na początku ścieżki, na przykład ?:\przykład.exe.

Harmonogram

Możesz zaplanować uruchomienie skanowania o odpowiedniej godzinie. Aby zaplanować skanowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Harmonogram w lewym panelu, a następnie kliknij opcję Wprowadź to zadanie skanowania do harmonogramu.
 2. Wybierz, czy skanowanie ma być jednorazowe (Wykonaj jeden raz), czy okresowe (Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc).
 3. Określ preferencje dotyczące następujących opcji:
  • Nie uruchamiaj skanowania podczas pracy na akumulatorach: zaznacz to pole, aby zignorować ustawienia harmonogramu, gdy komputer nie jest podłączony do zasilania.
  • Wstrzymaj skanowanie po przejściu na zasilanie akumulatorowe: zaznacz to pole, aby wstrzymać skanowanie, jeśli komputer zostanie w jego trakcie odłączony od źródła zasilania.
  • Zamknij system po zakończeniu skanowania: zaznacz tę opcję, aby automatycznie wyłączyć komputer po ukończeniu oczyszczania.
 4. Ustaw czas uruchomienia skanowania w formacie 24-godzinnym (np. 15:00).
 5. Wybierz dzień, w którym chcesz uruchamiać skanowanie.
 6. Kliknij przycisk OK.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami