Zgodność z rozporządzeniem RODO — Często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera informacje na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ponieważ dotyczy ono użytkowników produktów i usług Avast Group, w tym spółek Avast, AVG, Privax (Hide My Ass!), Location Labs, Norman, TuneUp i Piriform (CCleaner).

Te informacje mają na celu przekazanie użytkownikom przydatnych wskazówek dotyczących rozporządzenia RODO i naszych działań zmierzających do zagwarantowania zgodności z tym rozporządzeniem i nie mają stanowić kompleksowego rozwiązania ani porady prawnej. Więcej informacji można znaleźć w naszym nowym ujednoliconym dokumencie Polityka prywatności Avast.

Informacje ogólne

Czym jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to nowe prawo Unii Europejskiej (UE) w zakresie prywatności, które reguluje przetwarzanie i ochronę danych osobowych. Obowiązuje ono również w takich krajach jak Wielka Brytania, które włączyły te przepisy do swoich krajowych ram prawnych. Rozporządzenie wprowadza nowe zasady, które mają wpływ na to, jak firmy traktują dane osobowe swoich klientów i użytkowników.

Obecnie w Internecie znajduje się bardzo wiele informacji na temat zmian spodziewanych na skutek wprowadzenia rozporządzenia RODO. Rozporządzenie RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 r. Być może niektórzy użytkownicy zauważyli już nowe okna podręczne w różnych witrynach internetowych lub aplikacjach zawierające powiadomienia o zmianach w politykach prywatności oraz prośbę o zapoznanie się z nimi i ich zaakceptowanie. Jest to spowodowane wprowadzeniem rozporządzenia RODO.

Jakie są najważniejsze pojęcia i prawa, które należy znać?

Rozporządzenie RODO wprowadza kilka nowych zasad, co pozwala zagwarantować, że nadal będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika, np. ochronę prywatności w fazie projektowania, co oznacza uwzględnienie ochrony prywatności w trakcie całego procesu inżynierii systemów. Rozporządzenie RODO rozszerza również zakres praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisami o ochronie danych, np. o prawo do uzyskiwania dostępu do danych osobowych, ich usunięcia i zmiany, a także o prawo do sprzeciwu wobec pewnych rodzajów przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz tzw. "prawo do bycia zapomnianym”.

W jaki sposób Avast Group zachowuje zgodność z rozporządzeniem RODO?

Prywatność użytkownika jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, by nadal zapewniać poufność i bezpieczeństwo wszystkich zbieranych i przetwarzanych przez nas danych. Wymagamy również, by wszystkie strony, które mają dostęp do naszych danych, postępowały zgodnie z surowymi normami w zakresie bezpieczeństwa oraz przestrzegały powszechnych praktyk w branży. W ten sposób chronimy prywatność użytkownika niezależnie od tego, czy jest on rezydentem UE, czy nie.

Jakie zmiany wprowadziła firma Avast, aby zachować zgodność z rozporządzeniem RODO?

Zespoły w naszej firmie — z działu prawnego, projektowania produktów, marketingu, zarządzania projektami oraz IT — pracują ciężko nad weryfikacją naszych istniejących procesów i praktyk, aby określić te obszary, w których musimy wdrożyć zmiany. W oparciu o tę analizę wprowadzamy rozwiązania i dostosowujemy nasze wewnętrzne procedury — wszystko to robimy, aby w pełni przestrzegać wymogów rozporządzenia RODO.

Niektóre przykłady:

  • Uruchomienie nowego portalu Preferencje prywatności, który zapewnia naszym użytkownikom możliwość wyświetlania i poprawiania swojego profilu danych oraz zawiera informacje dotyczące określonych zgód udzielonych przez użytkowników w związku z produktami, z których korzystają. Użytkownicy mogą również pobrać swoje dane osobowe z naszego systemu.
  • Wyznaczenie inspektora ochrony danych, który będzie monitorować zgodność z rozporządzeniem RODO, udzielać porad, jeśli zostanie o to poproszony, oraz współpracować z organami nadzoru. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: dpo@avast.com
  • Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi, aby zapewnić, że postępują oni zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami w zakresie ochrony danych, w tym rozporządzeniem RODO.
  • Ujednolicenie dokumentu Polityka prywatności Avast w taki sposób, aby uwzględnić spółki AVG i Privax Ltd (HideMyAss!), a także zadbanie o zgodność jego nowej formy z wymogami prawnymi rozporządzenia RODO przez zapewnienie przejrzystości i zrozumiałości.
  • Szkolenie pracowników, których stanowiska są bezpośrednio związane z obsługą danych użytkownika, aby zagwarantować, że osoby te dobrze rozumieją swoje nowe zobowiązania i obowiązki oraz mogą stosować te nowe zasady w codziennej pracy.

Gdzie można znaleźć warunki prawne dotyczące mojej relacji z firmą Avast oraz Avast Group?

Konkretne warunki znajdują się w naszych umowach licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dotyczących poszczególnych produktów oraz w zaktualizowanym dokumencie Polityka prywatności Avast.

Jakie dane osobowe są przechowywane i skąd pochodzą?

Kiedy użytkownik nabywa produkt lub usługę od Avast Group, zbieramy dane niezbędne do przetwarzania płatności, takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer karty kredytowej. Te dane osobowe są przekazywane przez użytkownika. Nie są one przechowywane z pozostałymi danymi, które zbieramy, gdy użytkownik aktywuje nasze produkty i usługi oraz z nich korzysta.

Gdy użytkownik aktywuje nasze produkty i usługi oraz z nich korzysta, zbieramy dane niezbędne do zapewnienia funkcjonalności produktu lub dostarczenia usługi, np. informacje dotyczące urządzenia użytkownika, sieci użytej do uzyskania dostępu do Internetu, aplikacji oraz programów uruchomionych na urządzeniu użytkownika i odwiedzanych przez niego witryn internetowych. Zbieramy te dane, aby zapewnić wykrywanie wirusów oraz ochronę przed nimi, ułatwić użytkownikowi zarządzanie optymalizacją systemu, zapewnić pomoc techniczną oraz funkcjonalność pobranego produktu. Ponadto używamy tych danych do pomiarów wydajności produktów i usług.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w dokumencie Polityka prywatności Avast.

Jak długo są przechowywane dane użytkownika?

Ograniczamy zbieranie i przechowywanie danych osobowych do tych, które są odpowiednie, istotne oraz niezbędne do naszych uzasadnionych celów ("minimalizacja danych”). Oznacza to, że po upływie terminu ważności celów, w jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika, oraz dodatkowego okresu dozwolonego lub wymaganego przez przepisy prawa, np. w przypadku dokumentacji, którą przechowujemy w celu zachowania zgodności z przepisami podatkowymi, usuniemy te informacje z naszych systemów lub wprowadzimy do nich zmiany, które uniemożliwią identyfikację użytkownika. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Polityka prywatności Avast.

Czy mogę usunąć swoje dane z systemu lub je ograniczyć?

Nasi klienci korzystający z wersji płatnych oraz próbnych i zarejestrowani użytkownicy będą mogli logować się do naszego nowego portalu Preferencje prywatności przy użyciu swojego adresu e-mail, który będzie weryfikowany, w celu sprawdzenia, jak Avast przetwarza dane osobowe użytkownika. Aby zmienić sposób używania niektórych danych przez firmę Avast, można uzyskać dostęp do ustawień produktów przy użyciu pobranej aplikacji i usunąć dane lub zablokować niektóre inne możliwości ich użycia.

Użytkownicy naszych darmowych produktów i usług oraz użytkownicy naszych aplikacji mobilnych, których dane kontaktowe nie są zbierane podczas pobierania lub aktywacji aplikacji Avast, nie będą mogli uzyskać dostępu do portalu Preferencje prywatności, ponieważ nie dysponujemy ich danymi kontaktowymi. Mogą oni jednak modyfikować niektóre ustawienia używania danych w swoich pobranych aplikacjach przy użyciu opcji Ustawienia, aby zarządzać takimi elementami, jak sposób używania przez firmę Avast danych dotyczących korzystania z produktów do analiz prowadzonych przez inne firmy. Należy pamiętać, że Avast nie wykorzystuje wszystkich danych dotyczących korzystania z produktów w dodatkowych celach, więc jeśli np. w ustawieniu produktu nie ma opcji wyboru danych do analiz innych firm, oznacza to, że Avast nie używa danych dotyczących korzystania z tego produktu do analiz innych firm.

W niektórych przypadkach użycie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności produktu lub usługi, na przykład, jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej, do skontaktowania się z nim potrzebny jest nam jego adres e-mail. Aby umożliwić wykrywanie wirusów i ochronę przed nimi, oprogramowanie wymaga dostępu do urządzenia.

Pełna lista sposobów używania danych znajduje się w dokumencie Polityka prywatności Avast.

Dlaczego przechowywanie danych użytkownika jest konieczne?

Przechowujemy dane osobowe niezbędne do uruchomienia pobranego oprogramowania, zapewnienia funkcjonalności produktów, obsługi rozliczeń oraz odnowień, badań w zakresie bezpieczeństwa, wewnętrznych statystyk, analizy wskaźników wydajności biznesowej oraz wprowadzania na rynek naszych produktów.

Czy są przechowywane dane użytkownika dotyczące płatności?

W przypadku nabycia od nas produktów lub usług dane rozliczeniowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer karty kredytowej, są przechowywane przez zewnętrznego usługodawcę.

W przypadku nabycia naszych produktów dla firm usługodawca występuje w roli naszego dystrybutora, więc użytkownik będzie dokonywać zakupu bezpośrednio od usługodawcy, a nie od firmy Avast czy Avast Group. W przypadku nabycia produktu na urządzenia przenośne dane rozliczeniowe są zbierane przez sklep z aplikacjami, w którym zakupiono produkt, np. sklepy z aplikacjami Google Play i iTunes.

Obsługa i przechowywanie danych rozliczeniowych będą podlegać politykom prywatności lub warunkom korzystania z usług opublikowanym przez usługodawcę. Faktura użytkownika będzie zawierać nazwę firmy zewnętrznej, która przetwarza zamówienie. Aby zweryfikować dane przechowywane przez firmę zewnętrzną, należy skontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

Czy Avast przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika?

Zasadniczo nie. Zbieramy tylko dane użytkownika niezbędne do przetwarzania płatności, do uwierzytelniania konta lub zapewnienia funkcjonalności produktu lub usługi. Korzystamy ponownie z danych użytkownika tylko wtedy, gdy jest to zgodne z pierwotnym celem zbierania danych, np. do badań w zakresie bezpieczeństwa, analiz systemowych, tworzenia raportów o trendach, obsługi wiadomości w zakresie produktu oraz opracowywania różnych linii produktów. Jeśli jednak do przetwarzania są potrzebne dane osobowe, w przypadku których potrzebna jest nam dobrowolna zgoda użytkownika, podamy szczegółowe informacje dotyczące takiego przetwarzania za zgodą. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody i zaprzestaniemy przetwarzania na podstawie takiego wycofania zgody, jednak nie wpływa ono na wcześniejsze przetwarzanie, które było prowadzone przed wycofaniem. Sytuacja, w której Avast może poprosić użytkownika o zgodę, występuje na przykład wtedy, gdy użytkownik zarejestrował się w celu wzięcia udziału w wydarzeniu lub konkursie organizowanym przez firmę Avast i chcemy ponownie użyć zdjęcia użytego podczas rejestracji na potrzeby działań marketingowych związanych z wydarzeniami lub konkursami w przyszłości.

Czy Avast udostępnia dane użytkownika firmom zewnętrznym?

W przypadku nabycia produktów lub usług dane rozliczeniowe użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer karty kredytowej, zostaną zebrane przez naszego partnera realizującego płatności w celu przetworzenia zakupu użytkownika.

W przypadku nabycia produktów lub usług dane użytkownika, takie jak adres IP, będą zbierane przez Google Analytics, co ułatwi nam analizę oraz usprawnienie procesu zakupu.

Gdy użytkownik dzwoni do działu pomocy technicznej, jego dane, takie jak adres e-mail, zostaną użyte przez naszego partnera udzielającego pomocy technicznej, aby zapewnić wsparcie przy rozwiązaniu problemu użytkownika.

W razie błędu lub awarii oprogramowania bądź awarii sieci dane użytkownika, takie jak adres IP, zostaną użyte przez analitykę firmy zewnętrznej, np. Google Analytics lub Firebase, aby ułatwić nam uzyskanie informacji na temat awarii.

Jak zmienić preferencje wiadomości e-mail lub prywatności?

Omówienie preferencji wiadomości e-mail i prywatności dotyczące produktów, które powiązaliśmy z adresem e-mail używanym do logowania, można znaleźć w naszym portalu Preferencje prywatności. Jeśli chcesz zmienić widoczne tu preferencje, wykonaj instrukcje podane poniżej.

Aby zmienić preferencje wiadomości e-mail, przewiń w dół wiadomość e-mail otrzymaną od firmy Avast i kliknij łącze Anuluj subskrypcję.

Aby zmienić preferencje prywatności, przejdź do ustawień produktu Avast i znajdź ustawienia prywatności.

Korzystanie z portalu Preferencje prywatności

Co to jest portal Preferencje prywatności?

Nasz nowy portal Preferencje prywatności oferuje użytkownikom wersji płatnych i zarejestrowanym użytkownikom produktów i usług Avast, AVG oraz HMA! omówienie ich podstawowego profilu danych oraz umożliwia im przesyłanie poprawek swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Avast Group. Zawiera również omówienie określonych zgód udzielonych przez użytkowników w związku z używanymi przez nich produktami oraz pozwala im pobrać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (.json).

Portal jest dostępny za pomocą adresu e-mail. Należy pamiętać, że dostęp do portalu mają tylko użytkownicy, którzy zarejestrują swój adres e-mail w witrynie Avast, np. podczas aktywacji płatnego produktu lub usługi. Użytkownicy naszych darmowych produktów i usług oraz użytkownicy naszych aplikacji mobilnych, których dane kontaktowe nie są zbierane podczas pobierania lub aktywacji aplikacji Avast, nie będą mogli uzyskać dostępu do portalu Preferencje prywatności, ponieważ nie dysponujemy ich danymi kontaktowymi.

Jeśli użytkownik zakupił produkty firmy Piriform i chce dowiedzieć się, jakie dane osobowe zostały przez tę firmę zebrane, powinien skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Piriform.

Jak można zalogować się do portalu Preferencje prywatności?

Aby zalogować się do portalu Preferencje prywatności, najpierw wprowadź swój adres e-mail. Na wprowadzony adres wyślemy weryfikacyjną wiadomość e-mail. Zweryfikuj login za pomocą łącza przesłanego w wiadomości e-mail w celu uzyskania dostępu do portalu.

Portal Preferencje prywatności zawiera podstawowe omówienie profilu danych i udzielonych zgód oraz umożliwia poprawienie najnowszych informacji.

Można również pobrać dane osobowe w formacie .json.

Dlaczego mój adres e-mail nie jest akceptowany jako login?

Dostęp do portalu ma każdy użytkownik, któremu udzielono licencji na produkt płatny, lub który zarejestrował darmowy produkt. Jeżeli Twój adres e-mail nie zostanie rozpoznany, sprawdź, czy wprowadzony adres e-mail został użyty do zakupu lub rejestracji produktu.

Użytkownicy naszych darmowych produktów i usług oraz użytkownicy naszych aplikacji mobilnych, których dane kontaktowe nie są zbierane podczas pobierania lub aktywacji aplikacji Avast, nie będą mogli uzyskać dostępu do portalu Preferencje prywatności, ponieważ nie dysponujemy ich danymi kontaktowymi.

Jak przesłać poprawki moich danych?

Najpierw zaloguj się do portalu Preferencje prywatności. Na stronie Dane osobowe można wyświetlić dane osobowe, które powiązaliśmy z adresem e-mail używanym do logowania. Poprawki swoich danych można wprowadzić i przesłać w sekcji Profil skonsolidowany.

Należy pamiętać, że ze względów technicznych wprowadzone zmiany nie będą widoczne od razu. Dopóki poprawki nie zostaną przetworzone, będzie widoczna informacja Stan: w trakcie przetwarzania.

Jak pobrać swoje dane?

Najpierw zaloguj się do portalu Preferencje prywatności. Na stronie Dane osobowe kliknij przycisk Eksportuj dane w prawym górnym rogu ekranu. Dane zostaną wyeksportowane i pobrane jako plik .json. (Zwykle pojawia się on w folderze komputera Pobrane.)

Dlaczego nie widać wszystkich elementów w preferencjach prywatności?

Zasadniczo sekcja Preferencje prywatności zawiera cztery kategorie lub cele, w których przetwarzamy dane użytkownika dotyczące każdego produktu, na który obecnie ma on licencję. Czasami w określonym produkcie, z którego korzysta użytkownik, dane nie są przetwarzane w sposób kwalifikujący się do co najmniej jednej z tych kategorii. W tym przypadku kategoria lub kategorie, które nie dotyczą produktu użytkownika, nie będą wyświetlane.

Z kim skontaktować się w celu uzyskania pomocy?

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w zakresie korzystania z portalu Preferencje prywatności, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Avast.

W przypadku pytań na temat danych lub praw użytkownika związanych z RODO można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Avast pod adresem: dpo@avast.com

  • Wszystkie produkty i usługi Avast
  • Wszystkie obsługiwane platformy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami