Avast Cleanup dla systemu Android — wprowadzenie

Avast Cleanup dla systemu Android to aplikacja mobilna, która pomaga poprawić wydajność urządzenia i zwolnić miejsce, usuwając niepotrzebne multimedia, pliki oraz aplikacje i ich dane. Elementy te można przenieść do konta w usłudze pamięci w chmurze i/lub usunąć z urządzenia. Można także zoptymalizować zdjęcia w taki sposób, by zajmowały mniej miejsca.

W tym artykule przyjęto założenie, że na urządzeniu z systemem Android jest już zainstalowana i gotowa do użycia najnowsza wersja aplikacji Avast Cleanup. Szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania aplikacji i jej początkowej konfiguracji znajdują się w następującym artykule:

Korzystanie z interfejsu aplikacji Avast Cleanup

Naciśnij ikonę Avast Cleanup na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć aplikację.

Na ekranie głównym znajduje się przycisk funkcji Szybkie oczyszczanie, cztery kafelki odpowiadające głównym opcjom, a także przycisk  Menu (trzy linie).

Te opcje umożliwiają wykonanie następujących czynności:

 • Szybkie oczyszczanie: pozwala usunąć z urządzenia niepotrzebne pliki w celu zwolnienia miejsca. Użytkownicy programu Avast Cleanup Pro mogą także włączyć Automatyczne czyszczenie — funkcję, która regularnie przeprowadza automatyczne szybkie oczyszczanie bez potrzeby jego ręcznego aktywowania.
 • Przyspiesz urządzenie: umożliwia uśpienie aplikacji w celu zwolnienia pamięci i zwiększenia wydajności urządzenia.
 • Porady: wyświetla porady ułatwiające zwalnianie miejsca na urządzeniu.
 • Media: wyświetla przegląd plików multimedialnych przechowywanych na urządzeniu, takich jak zdjęcia, filmy i pliki audio. Dodatkowo można zoptymalizować zdjęcia, zmniejszając ich rozmiar w pikselach, aby zajmowały mniej miejsca. Funkcja ta wyświetla też pliki multimedialne, które można usunąć w celu zapewnienia dodatkowego miejsca na urządzeniu.
 • Aplikacje: wyświetla porady dotyczące użytkowania aplikacji, odinstalowywania aplikacji, które nie były nigdy używane lub były używane bardzo rzadko, oraz aplikacji, które zajmują dużo miejsca w pamięci.

Na ekranie głównym aplikacji możesz nacisnąć przycisk  Menu (trzy linie) w lewym górnym rogu, aby uzyskać łatwy dostęp do aplikacji, plików i multimediów na urządzeniu, zarządzać połączonymi Usługami Przetwarzania Rozproszonego i konfigurować ustawienia aplikacji.

Korzystanie z funkcji Szybkie oczyszczanie

Szybkie oczyszczanie usuwa z urządzenia niepotrzebne pliki w celu zwolnienia miejsca. Przed rozpoczęciem oczyszczania możesz wybrać typy elementów, które mają zostać usunięte.

 1. Naciśnij przycisk Szybkie oczyszczanie.
 2. W obszarze Kontrola szybkiego oczyszczania zaznacz pola wyboru typów elementów, które chcesz oczyścić. Typy elementów dzielą się na dwie sekcje — w zależności od tego, jakie typy plików znajdują się na Twoim urządzeniu, możesz widzieć jedną lub obie sekcje:
  • Można usunąć bez obaw: starannie wybrane dane, które z całą pewnością nadają się do usunięcia, takie jak miniatury, pakiety APK, pliki pozostałe po odinstalowaniu aplikacji, a także pliki widocznej, ukrytej i udostępnianej pamięci podręcznej. Poza kategorią Miniaturki wszystkie inne są domyślnie zaznaczone jako nadające się do bezpiecznego oczyszczania.
  • Zastanów się, czy usunąć: dane, które mogą być dla Ciebie cenne. Zalecamy sprawdzenie elementów ujętych w tej grupie i zaznaczenie tylko tych, które nadają się do usunięcia. Domyślnie żadne elementy nie są wybrane i nie zostaną usunięte, o ile ręcznie nie zaznaczysz ich do usunięcia.
 3. Naciśnij polecenie Zakończ usuwanie, aby wyczyścić wybrane elementy.
Na ekranie Kontrola szybkiego oczyszczania możesz także włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczne czyszczenie.

Optymalizacja pamięci urządzenia

Funkcja Przyspiesz urządzenie uniemożliwia aplikacjom działanie w tle, zwalniając tym samym pamięć, która może zostać wykorzystana do wykonania innych zadań.

 1. Naciśnij kafelek Przyspiesz urządzenie.
 2. Zaznacz pola wyboru aplikacji, które chcesz zatrzymać, a następnie wybierz polecenie Hibernuj aplikacje (lub Zatrzymaj aplikacje, jeśli program Avast Cleanup nie ma jeszcze uprawnień do hibernowania aplikacji).
Musisz zezwolić programowi Avast Cleanup na hibernowanie aplikacji w menu ustawień urządzenia. Zobaczysz monit o udzielenie tego uprawnienia programowi Avast Cleanup podczas konfiguracji początkowej. Jeśli nie przeprowadzono konfiguracji początkowej, naciśnij polecenie Zatrzymaj aplikacje, wybierz na ekranie wyników polecenie Przyznaj uprawnienia, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zezwolić programowi Avast Cleanup na hibernowanie aplikacji.
 1. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego aplikacji.

Zarządzanie plikami i multimediami zapisanymi na urządzeniu

Funkcja Media umożliwia łatwe wyświetlanie plików multimedialnych, takich jak Wideo, Obrazy i Audio przechowywanych na urządzeniu, oraz zarządzanie nimi.

 1. Naciśnij kafelek Media.
 2. Na ekranie Przegląd multimediów dostępne są następujące opcje:
  • Wykres przeglądu: Wyświetla procentowy udział plików multimedialnych, takich jak Wideo, Obrazy i Audio, w pamięci urządzenia. Naciśnij kategorię, aby wyświetlić poszczególne elementy i zarządzać nimi.
  • Analiza zdjęcia: pozwala z łatwością oczyścić urządzenie z niechcianych zdjęć przez ich usunięcie lub wysłanie do pamięci w chmurze. Naciśnij kategorię, aby wyświetlić poszczególne elementy i zarządzać nimi. Kategorie zajmujące szczególnie dużo miejsca są oznaczone na czerwono.
  • Do optymalizacji: wyświetla przechowywane na urządzeniu obrazy, które nadają się do optymalizacji. Obrazy nadające się do optymalizacji mogą zostać poddane procesowi zmiany rozmiaru, dzięki czemu będą zajmować mniej miejsca, mimo że ich jakość nie ulegnie zauważalnemu pogorszeniu. Naciśnij obraz, aby wyświetlić poszczególne elementy i zarządzać nimi.
  • Foldery: pozwala uzyskać dostęp do przeglądu folderów na urządzeniu. Foldery są wyświetlane w kolejności rozmiaru. Foldery zajmujące szczególnie dużo miejsca są oznaczone na czerwono. Naciśnij dowolny folder, aby wyświetlić jego zawartość i zarządzać nią, lub wybierz polecenie Pokaż wszystko, aby uzyskać dostęp do dodatkowych folderów.
  • Duże pliki wideo: wyświetla przechowywane na urządzeniu filmy wideo, których rozmiar przekracza 20 MB, i pozwala je usunąć w celu zwolnienia miejsca. Naciśnij obraz, aby wyświetlić poszczególne elementy i zarządzać nimi.

Optymalizacja zdjęć

Program Avast Cleanup umożliwia optymalizowanie zdjęć w taki sposób, by zajmowały mniej miejsca. Optymalizacja obrazów o rozmiarze odpowiadającym wielkości ekranu (np. zrzutów ekranowych) nie jest możliwa. Aby zoptymalizować zdjęcia:

 1. Naciśnij kafelek Media na ekranie głównym aplikacji.
 2. Przewiń w dół i naciśnij panel Do optymalizacji.
 3. Wszystkie obrazy nadające się do optymalizacji zostaną domyślnie wybrane. Możesz też nacisnąć polecenie Usuń zaznaczenie wszystkich i ręcznie wybrać obrazy do optymalizacji. Następnie naciśnij przycisk Zoptymalizuj u dołu ekranu.
 4. Wybierz polecenie Usuń oryginały, aby trwale usunąć oryginały obrazów z urządzenia. Możesz też wysłać oryginały obrazów do pamięci w chmurze, korzystając z odpowiedniej opcji opisanej poniżej:
  • Nazwa konta: Jeśli masz już co najmniej jedno konto w usłudze pamięci w chmurze, które zostało połączone, naciśnij nazwę tego konta. Optymalizacja rozpocznie się natychmiast. Oryginały obrazów zostaną wysłane na powiązane konto w usłudze pamięci w chmurze.
  • Połącz z usługą pamięci w chmurze: Ta opcja jest widoczna, jeśli program Avast Cleanup nie jest jeszcze połączony z żadnym kontem w usłudze pamięci w chmurze. Naciśnij polecenie Połącz z usługą pamięci w chmurze, aby otworzyć ekran funkcji Usługi Przetwarzania Rozproszonego, na którym można połączyć się z kontem w usłudze pamięci w chmurze.
 5. Po zakończeniu optymalizacji naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego aplikacji.

Usuwanie niechcianych zdjęć z urządzenia

Avast Cleanup nie tylko daje możliwość optymalizowania zdjęć, ale też ułatwia zwalnianie miejsca, wskazując obrazy na urządzeniu, które można usunąć.

 1. Naciśnij kafelek Media na ekranie głównym aplikacji.
 2. Przewiń w dół do opcji Analiza zdjęcia. Naciśnij kategorię zdjęć, aby zobaczyć jej zawartość:
  • „Podobne zdjęcia”: skanuje w poszukiwaniu grup podobnych zdjęć i oznacza najlepszej jakości zdjęcie w każdej grupie.
  • „Nieudane zdjęcia”: skanuje w poszukiwaniu zdjęć, które są rozmyte, ciemne lub które mają słabą jakość.
  • Poufne zdjęcia: skanuje w poszukiwaniu zdjęć o charakterze prywatnym lub poufnym wysłanych lub odebranych za pośrednictwem aplikacji mediów społecznościowych.
  • Stare zdjęcia: skanuje w poszukiwaniu starych, potencjalnie niechcianych zdjęć.
 3. Wszystkie zdjęcia są domyślnie odznaczone. Naciśnij polecenie Wybierz wszystkie lub zaznacz pola wyboru obrazów do usunięcia.
 4. Wybierz odpowiednią opcję:
  • „Podobne zdjęcia” i „Nieudane zdjęcia”: wybierz polecenie Usuń zdjęcia, aby trwale usunąć plik z urządzenia.
  • Poufne zdjęcia i Stare zdjęcia: naciśnij ikonę  (trzy kropki) i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Optymalizuj rozmiar: Wybór powoduje zmianę rozmiarów wszystkich zdjęć w celu zmniejszenia ilości zajmowanego przez nie miejsca. Oryginalne obrazy można usunąć lub wysłać do pamięci w chmurze. Jeśli program Avast Cleanup nie jest jeszcze połączony z żadnym kontem w usłudze pamięci w chmurze, naciśnij polecenie Połącz z usługą pamięci w chmurze, aby otworzyć ekran funkcji Usługi Przetwarzania Rozproszonego w celu zalogowania się na konto w usłudze pamięci w chmurze.
   • Przenieś do chmury: Wysyła wybrane zdjęcia na konto w połączonej usłudze pamięci w chmurze. Jeśli adres połączono z więcej niż jednym kontem w usłudze pamięci w chmurze, program poprosi Cię o wybór konta. Możesz zarządzać połączonymi kontami z poziomu ekranu Usługi Przetwarzania Rozproszonego.
   • Połącz z chmurą: Jeśli program Avast Cleanup nie jest jeszcze połączony z żadnym kontem w usłudze pamięci w chmurze, naciśnij polecenie Połącz z chmurą, aby otworzyć ekran funkcji Usługi Przetwarzania Rozproszonego w celu zalogowania się na konto w usłudze pamięci w chmurze i włączenia funkcji wysyłania wybranych zdjęć na konto w tej usłudze.
   • Usuń z urządzenia: Trwałe usunięcie wybranych zdjęć z urządzenia.
 5. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby wyczyścić dodatkowe grupy zdjęć.
Możesz także zarządzać zdjęciami przechowywanymi na urządzeniu, wybierając kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Obrazy.

Analizowanie aplikacji i zarządzanie nimi

Funkcja Aplikacje analizuje zainstalowane aplikacje i dostarcza dane związane z ich rozmiarem i użytkowaniem. Dodatkowo funkcja analizuje częstotliwość, z jaką są używane aplikacje, i umożliwia natychmiastowe zwolnienie pamięci przez uśpienie aplikacji działających w tle.

Naciśnij kafelek Aplikacje na ekranie głównym aplikacji, aby wyświetlić następujące dane:

 • Wykres przeglądu: wybierz kafelek, aby zarządzać aplikacjami oraz danymi aplikacji:
  1. Zainstalowano: zainstalowane aplikacje, które nie są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Aplikacje z kategorii Zainstalowano można usunąć.
  2. System: aplikacje niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Aplikacje z kategorii System można zahibernować, ale nie można ich usunąć z urządzenia.
  3. Dane aplikacji: umożliwia zarządzanie danymi aplikacji przechowywanymi na urządzeniu oraz ich usuwanie.
  4. Pamięć urządzenia: umożliwia wyświetlenie danych dotyczących użytkowania oraz pamięci dla poszczególnych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.
 • Aplikacje zużywające najwięcej zasobów: wskazuje aplikacje, które mogą przyczyniać się do nadmiernego zużycia danych i baterii. Wybierz kategorię, aby wyświetlić poszczególne aplikacje i zarządzać nimi. Aplikacje dzielą się na dwie kategorie:
  • Dane: wyświetla aplikacje, które wykorzystują duże ilości danych mobilnych.
  • Pamięć urządzenia: wyświetla aplikacje, które zajmują najwięcej miejsca na urządzeniu.
  • Akumulator: wyświetla aplikacje, które wyczerpują baterię.
 • Użycie: wyświetla aplikacje w oparciu o częstotliwość ich użytkowania. Możesz wyświetlić aplikacje Najrzadziej używane, Najczęściej używane i Nieużywane. Po wybraniu kategorii możesz dodatkowo określić czas trwania, wybierając odpowiednie karty u góry ekranu (np. Najrzadziej używane w ciągu ostatnich 7 dni).
 • Uruchomiona: wyświetla liczbę aplikacji aktualnie uruchomionych w tle. Naciśnij opcję Zwiększ wydajność, aby natychmiast zahibernować aktywne aplikacje i zwolnić pamięć.
 • Wzrost zużycia danych: naciśnij ten panel, aby wyświetlić aplikacje, które zajmują na urządzeniu więcej miejsca niż wcześniej. Aplikacje są wyświetlane w kolejności rozmiaru.
 • Powiadomienia: naciśnij ten panel, aby wyświetlić listę zawierającą Aplikacje przesyłające powiadomienia. Aplikacje są wyświetlane w kolejności liczby powiadomień przesłanych w ciągu ostatnich 7 dni.
 

Aby zarządzać zainstalowanymi aplikacjami:

 1. Naciśnij kategorię wymienioną powyżej (np. Wzrost zużycia danych).
 2. Zaznacz jedną lub więcej aplikacji, a następnie naciśnij ikonę  (trzy kropki) w prawym dolnym rogu interfejsu.
 3. Wybierz preferowaną opcję:
  • Usuń z urządzenia: powoduje odinstalowanie wybranych aplikacji.
  • Hibernuj: powoduje natychmiastowe zatrzymanie wybranych aplikacji działających w tle i zwolnienie pamięci.
 4. Naciśnij strzałkę Wstecz, aby powrócić do ekranu Przegląd aplikacji.

Przegląd porad dotyczących optymalizacji urządzenia

Funkcja Porady analizuje urządzenie i wyświetla wybrane porady dotyczące oszczędzania miejsca. Możesz dostosować Preferencje analizy w taki sposób, aby w pierwszej kolejności były wyświetlane te porady, które są dla Ciebie najistotniejsze.

 1. Naciśnij kafelek Porady na ekranie głównym aplikacji.
 2. Jeśli korzystasz z funkcji po raz pierwszy, naciśnij polecenie Dostosuj, aby dostosować Preferencje analizy. Możesz też nacisnąć polecenie Pomiń, aby użyć ustawień domyślnych i przejść bezpośrednio do wyświetlania porad dotyczących oszczędzania miejsca. Preferencje analizy można dostosować w dowolnym momencie z poziomu ustawień aplikacji.
 3. Na ekranie Preferencje analizy naciśnij i przytrzymaj ikonę  (trzy kropki) obok kategorii, a następnie przeciągnij kategorię w górę lub w dół. Kategoria u góry listy ma najwyższy priorytet, a u dołu — najniższy.
 4. Po skonfigurowaniu wybranych Preferencji analizy możesz nacisnąć strzałkę Wstecz, aby wyświetlić dostosowane porady dotyczące oszczędzania miejsca.
 5. Przesuwaj w lewo, by wyświetlać kolejne porady. Naciśnij ikonę  (trzy kropki) obok numeru PORADY, a następnie naciśnij polecenie Dostosuj porady, aby otworzyć ekran Preferencje analizy, lub Pokazuje tę poradę rzadziej, jeśli nie chcesz już otrzymywać powiązanych porad.

Zarządzanie przesyłaniem do chmury

Chmura to wirtualna przestrzeń magazynowania danych, w której można przechowywać pliki, takie jak zdjęcia, filmy i dokumenty. Program Avast Cleanup umożliwia łatwe przesyłanie elementów z urządzenia na powiązane konto w usłudze pamięci w chmurze.

Możesz połączyć się z kontem w usłudze pamięci w chmurze z poziomu ekranu Usługi Przetwarzania Rozproszonego. Do ekranu można uzyskać dostęp na następujące sposoby:

 1. Otwórz aplikację Avast Cleanup i wybierz kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia ▸ Usługi Przetwarzania Rozproszonego.
 2. Jeśli program Avast Cleanup nie jest jeszcze połączony z żadnymi kontami usług pamięci w chmurze, podczas zarządzania plikami lub multimediami przechowywanymi na urządzeniu wyświetli się polecenie Połącz z chmurą, które należy nacisnąć.
 

Aby połączyć się z kontem w usłudze pamięci w chmurze z poziomu ekranu Usługi Przetwarzania Rozproszonego:

 1. Naciśnij polecenie Połącz obok wybranej usługi pamięci w chmurze (Dropbox lub Google Drive).
 2. Wybierz preferowane konto i naciśnij opcję OK. W razie potrzeby wpisz dane logowania.
 3. Konto jest teraz widoczne w obszarze Podłączone usługi w chmurze. Aby wylogować się z konta, naciśnij ikonę  (trzy kropki) widoczną obok konta i wybierz polecenie Wyloguj się.

Konto w aplikacji może być jednocześnie połączone z wieloma kontami w usłudze Dysk Google i jednym kontem Dropbox. Jeśli Twoje konto w aplikacji zostało połączone z wieloma kontami, program będzie Cię prosić o wybór konta przy każdej próbie przesłania danych do pamięci w chmurze.

Konfiguracja funkcji Automatyczne czyszczenie (dotyczy wyłącznie programu Avast Cleanup Pro)

Funkcja Automatyczne czyszczenie (dostępna w wersjach płatnych programu Avast Cleanup) umożliwia zaplanowanie automatycznego czyszczenia urządzenia:

 1. Naciśnij kafelek Szybkie oczyszczanie na ekranie głównym aplikacji.
 2. Wybierz opcję Automatyczne czyszczenie, a następnie naciśnij suwak WYŁ., aby zmienić jego ustawienie na WŁ. w celu włączenia tej funkcji.
 3. Określ, jak często program Avast Cleanup ma przeprowadzać skanowania oraz jaką minimalną ilość miejsca chcesz zwolnić. Możesz także określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienie o każdym oczyszczaniu, naciskając suwak obok opcji Powiadom mnie o zakończeniu czyszczenia.
 4. W obszarze Oczyść automatycznie wybierz typy plików, które mają być usuwane w ramach działania funkcji Automatyczne czyszczenie. Domyślnie zaznaczone są wszystkie typy plików poza plikami z kategorii Miniaturki.

Automatyczne czyszczenie będzie się odbywać ze wskazaną częstotliwością — bez potrzeby każdorazowego ręcznego aktywowania tej funkcji.

Konfiguracja ustawień programu Avast Cleanup

Aby uzyskać dostęp do ustawień programu Avast Cleanup:

 1. Naciśnij ikonę  Menu (trzy linie) w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia.
 3. Naciśnij kategorię, aby zarządzać powiązanymi ustawieniami.
  • Preferencje analizy: Naciśnij i przytrzymaj ikonę  (trzy kropki) obok kategorii, a następnie przeciągnij kategorię w górę lub w dół. Kategoria u góry listy ma najwyższy priorytet, a u dołu — najniższy. Kategorie o wysokim priorytecie są wyświetlane jako pierwsze podczas korzystania z funkcji Porady.
  • Optymalizacja zdjęć: Obejmuje opcje umożliwiające dostosowanie optymizacji zdjęć. Do korzystania z tej funkcji jest wymagana płatna wersja programu Avast Cleanup.
  • Usuń reklamy: Ta opcja jest widoczna wyłącznie w darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup. Aby sfinalizować zakup, wybierz opcję subskrypcji i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli masz już płatną subskrypcję, wybierz kolejno  (trzy kropki) ▸ Wpisz kod z kuponu i wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
  • Powiadomienia: Określ, o jakich problemach ma powiadamiać program Avast Cleanup. Obok aktywnych typów powiadomień jest widoczny suwak  .
  • Wykrywanie w czasie rzeczywistym: Włącz Wykrywanie pozostałości po aplikacjach. Dzięki temu program Avast Cleanup będzie mógł wykrywać pliki, foldery i dane aplikacji stanowiące pozostałości po odinstalowanych aplikacjach.
  • Subskrypcja: Ta pozycja pozwala wyświetlić Kod aktywacyjny i skorzystać z opcji Dowiedz się więcej zapewniającej informacje na temat subskrypcji Avast Mobile. Jeśli chcesz użyć kodu aktywacyjnego na innym urządzeniu, użyj polecenia Odłącz. Ta opcja jest widoczna wyłącznie w płatnych wersjach aplikacji Avast Cleanup.
  • Usługi Przetwarzania Rozproszonego: Naciśnij polecenie Połącz obok dostawcy usług pamięci w chmurze (Dysk Google lub Dropbox), aby utworzyć nowe konto w usłudze pamięci w chmurze lub połączyć istniejące konto z kontem w programie. Naciskaj suwaki, aby włączać lub wyłączać ustawienia, które chcesz zastosować do procesów przesyłania do chmury. Aby wylogować się z konta w usłudze pamięci w chmurze, naciśnij ikonę  (trzy kropki) widoczną obok konta i wybierz polecenie Wyloguj się.
  • Ustawienia prywatności: włączenie lub wyłączenie opcji udostępniania anonimowych danych stronom trzecim w celu analizy.
  • O aplikacji: umożliwia sprawdzenie, która wersja oprogramowania Avast Cleanup jest zainstalowana na urządzeniu, a także zapoznanie się z treścią dokumentu Umowa licencyjna użytkownika końcowego.
 • Avast Cleanup 4.x dla systemu Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami